Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16. Deflecte ab Ulo, et invenies I requiem, et non acediaberis in stultitia illius.

17 Super plumbum quid gravabitur? et quod illi aliud nomen quam fatuus?

18. Arenam, et salem, et massam

ferri facilius est ferre quam nomi-

nem imprudentem, ei latuum, <=» impium. Prov. XXVII 3.

19. Loramentum ïigueum w.»»»» tum in fundamento ©dificii non dissolvetur: sic et cor confirmatum in

cogitatione consüu.

oA norriratus sensati in omni tem¬

pore metu non depravabitur.

21. Sicut pali in exoelsis, et csbmenta sine impensa posita contra

faciem venti non penuaueuuu.-

16. Ontwijk hem, en gij zult rust vinden én niet in verdriet komen door zijne dwaasheid.

17. Wat is zwaarder dan lood? En welk anderen naam heeft hij dan «dwaas» ? u)

18 Zand en zout en een klomp ijzer I zijn lichter te dragen dan een onwijs [en dwaas en goddeloos] mensen.

19 Een houten gebint, ineengevoegd in het fondement van een gebouw, wordt niet uiteengerukt; zoo is het ook met een hart, dat vast staat in een wel doordacht besluit.

20 Het besluit vau een verstandige laat zich op wat tijd ook door sein vrees verwriehten12).

21 Gelijk staken op de hoogten Ten muurwerk zonder kalk opgetrokken] den wind niet weerstaan"),

, i.i...j«.= van rtit. vers

Aan ae v- • -

schijnt het te zijn omgaan zeker als VI23 (zie de betreffende noot) in den grondtekst eene woordspeling " Jl unun Znoals het in Gr.

moei uevai u»u.».. —- . _.. .

en Vulgaat luidt, zegwas »»* "™

er uit ïeesi: huw '° """" aa_

lood: maar wat anaeren uwtw d°en van «dwaas» draagt hij, die nog zwaarder is dan lood? Een zoo goed " .ia 9ii.ohh7.non eischt van

zöne lezers zulke aanvullingen van

7iin tekst zeKere genj».c"*° »»~»— --

Ichen het voor lood en het voor dwaas gebezigde woord, dan ontbrak er aan net vers niets. Nu gelijkt kesil, zooals de dwaas door den schrijver steeds wordt genoemd, in het geheel niet op ophereth (lood), maar vrij wel op een ander woord, dat minstens even goed m den zin past'als lood te, wefce^

samenhang een zwaar breekwerktuig, beukSame? of moker Zoc. men dus leesf «Wat is zwaarder dan /eassju (d i een moker)? En wat anderen naam heeft hij, nl. «de dwaas» van v. 14-16, dan kesiU (d. i. de dwaas), dan drukt het vers geestig en volkomen de gedachte uit: gein ondragelijker wezens dan dwazen. De Grieksche vertaler

schijnt er zich even als XXI 22 o op toegelegd te hebben de woordspeling in zijne taal weer te geven, schoon hq hier minder goed slaagde. In het Grieksch geen woord vindend voor «beukhamer», dat op moros (dwaas) geleek, gaf hfl kassjil weer met «wolybdos. (d.i. lood, het spreekwoordelijk zwaarste metaal), waarvan althans^ de eerste lettergreep met dien van moros ongeveer overeenstemt.

**) Naar Gr. Zijn v. 19 en 20, 3 tweeledige verzen, als volgt te lezen: «Houten gebint, voor een bouwwerk ineengevoegd, wordt door eene aardbeving i niet uiteengerukt; zoo zal een hart, dat

vaststaat in een wei aooraacm, ucoiux», op het (beslissende) oogenbhk.(d. w.z. tijdens het gevaar of de bekoring) niet vreezen. Een hart, dat vaststaat in een wel doordacht besluit, is als een aarden versiering van een gepolijsten muur>. Het laatste wil zeggen dat een standvastig mensch even trouw is aan

bw , ..& • , _k„ hoKaarl irnnrnam.

hetgeen nij zic« u» ««■*•»»- *,, ~r,~' als eene deugdelijke muurbekleding eehecht blijft aan den muur. Vgl. rs. CXI 8. De tekst der Vulgaat is door het uitvallen van sommige en door misvatting van andere woorden, schoon niet onduidelijk, toch minder oorspron-

k6»)k* Gelijk staken op de hoogten.

Sluiten