Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Propter hoe, haec dicit Dominus ad domum Jacob, qui redemit Abraham: Non modo confundetur Jacob, nee modo vultus ejus erubescet:

23. Sed cum viderit filios suos, opera manuum mearum in medio sui sanctificantes nomen meum, et sanctificabunt sauctum Jacob, et Deum Israël praedicabunt,

24. Et scient errantes spiritu intellectum, et mussifttores discent legem.

CAPÜT XXX.

«fteiaMarom xegtxüt de Heer tot het huis Jacob.Hij, die Abraham-ver» lost heeft: Niet meer zal Jacob tê schandepeJuetumeer zaliafJniJaangezicht schaamrood worden21).

23. Ma^a&'fiijf zijne kinderen, de werken [tajjher handen, ra rijn midden nMfnelfe^MaaH^Kiet heiligen; fj^ftffmllen z^^eüigen den Heilige van Jacob en den God'van Israël prediken?!.'

24. En de dwalenden van geest anHfttjj,tweten te vtajataan, en de morrenden zullen de wet^eren*^!

HOOFDSTUK XXX.

Waarschuwing tegen het verbond met Egypte: aanleiding der godspraak (v 1—5)vrofetie tegen Egypte (v. 6—8); het ongehoorzame Juda (v. 9—18) h'cVae** louterde volk Gods (v. 19—26); vernietiging der Assyriërs (v 27—83)

1. Vae fflfi desertores, dicit Dominus, ut faceretis consilium, et non ex me: et ordiremini telam, et non

1. Weé» u7«jWdlige kinderen, zegt de Heer,éfdat gij eerniipian volvoert, hetwelk nietoiuit Mqiis^dög

vijanden van God en van het goddelijk en menschelijk recht. Die de menschen deden zondigen met het woord m rechtzaken^"" want hierop'' ziet het vervolg van het vers. Belagen of hinderlagen leggen aan rechte»1, of, volgens den grondtekst, aan hen, die een rechtzaak hebben; afwijken van den gerechte, in rechterlijken zinJfceteekent hem zijn recht ontzeggen. Zie Am. V noot 19.

*') Daarom, omdat het in Gods plannen ligt, aldus (y. 17—«fl met zijn volk te handelen. De Heer, die Abraham verlost heeft uit zijne heidensche omgeving om hem tot stamvader van het uitverkoren volk te maken,3lBij zal, ter wille dier uitverkfezing, de hier volgende belofte aan ziin zaad. aan .Tnenh

vullen. Wanneer die voorspelde toekomst zal zijn aangebroken, zal Jacob met meer aan schande en schaamte, de gevolgen zijner vroegere zonden, worden prijsgegeven.

") Als hij, Jacob, ziet, dat zijne kinderen, die door hunne verlossing

de werken mijner handen zijn geworden, door hunne getrouwheid aan de wet den naam van God heiligen, dan zullen zij heiligen, d. i. verheerlijken den Heiligen God van Jacob en Hem door woord en daad prediken. Hebr • «Wanneer hij (Wt.1 Jacob, of liever zijn zaad, zooals volgt), wanneer zijnijSfei deren het werk mijner hamïek (mijne wonderdaden " tere verlossing!1 WÉsA (Jacob's) midden zien^MtórliiS^la naam heiligen, den HèïHge van Jacob heilig houden en den God van Israël vreezen». Derhalve zal Israël, door Gods wonderdaden bekeerd, weder een heilig volk worden.

") De profeet noemt de dwalenden ew"ae morrenden waarschijnlijk de doorvalsche profeten verleide volksmenigte van zijnen tijd. Zifzullen dan weten te verstaan, d. VVA beter inzicht komen, om de wet, d. i. Gods openbaring, te leeren; m. a. w. in de vervulling der voorspelling de waarheid van Gods woord erkennen.

Sluiten