Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Egypte binnen hare vroegere grenzen teruggedrongen was, trok

hij zegevierend door Syrië en Palestina, nam Jerusalem in, Voerde

vele aanzienlijke jongelingen, onder wie zich Daniël bevond, naar

£i Ji.°T* en ™aakte Joakim schatplichtig (IV Reg. XXIV 1: n Par

™ ♦* -; * 1 V ug,L Jer' XXXV I» Hiermede begonnen de zeventig jaren der Babylonische ballingschap, welke Jeremias (XXV

7 \J V00,rsPeld bad- Dne jaren lang betaalde Joakim de opgelegde schatting ; daarna kwam hij in opstand (IV Reg. XXIV 1); daar echter Nabuchodonosor door de onlusten in zijn rijk werd opgehouden, liet God de roofzuchtige volksstammen van rondom het oproerige Juda plunderen (t.a.p. v. 2). Joakim zelf stierf een onteerenden dood overeenJromstig de voorspelling van Jer. XXII 18 volg. en XXXVI 30

Joachin of Jechonias (zie XXII 24), zoon en opvolger van Joakim, Ï!L^T^eVtnbeeld Van zijn 8°ddeloozen vader, oogstte wat dezé Sr yytt o\i IrT** rege?rin<ï vai* *uim drie maanden werd hij (zie uer. AXH 24—30) met vele aanzienlijken gevankelijk naar Babel ge^ XXIV,8T-16). Het aanhangsel van Jeremif? baUingschap verhaalt Joachin's latere verheffing in het land der

^iTx^^n88 {IYA*g- PST 17)' de i°ng8te zoon van Josias (Jer. I 3, XXyiII 1), werd door de Chaldeën aangesteld tot koning over de overblafselen van Juda en zijn naam veranderd in Sedeeias. Hij regeerde van 598 tot 587 en heh

t • /vitttt. dicuulc iitji uers, van weiKe

Jeremias (XXIH) gewaagt. In het vierde jaar zijner regeering spande hij samen met de naburige volken tegen de Chaldeën, ondanks de ™"h0uwingen van. Jeremias, die niet ophield in naam van God te

— 6„„AW1SC «uuwwerpmg aan net juk der Chaldeën de

uitvoerders van het godsgericht (va\ .Tor ywtt \ 1

adcehtïïPorn Eg3?t6 (Vgl-fZ- XVn 15 '^r^^SS^nZ achtste of negende iaar zijner r^^^. . xt.i—'

, , /T_ ° ~. Zi~— * 6 & j fcgcn ^auucnoaonosor in

opstand (IV Reg XXIV 20). Weldra sloeg het Chaldeeuwsche leger" om Jerusalem het bele<r /TV TW ttv i\ a~*. ■ ^"«» «s««r

u . , »?' ». uai urn ue aanrukkende

ImT^xSvffS T ïOTten. ^ moe8t word<* opgebroken (Jer. XXXIV 21, XXXVH 6), doch na het aftrekken der Egyptische tronen werd voortgezet (Jer. XXXIV 22; XXXVH 7 volg.). ^tusscLn hfeS Jeremias niet op. tot onderwa™,™ »„„ j„ «u-ii..*- T, .

mj^^ni i. v j —1—6 uo «juBMiewn, ais net eeniee

middel tot behoud, te vermanen. Dit wekte de verbittering op der oorlogseezinde Dartii. di« hom OÖ„ • yp uer

modderigen put>rp (XXXVH U JSïïn^é,.^^^

«m ,n oen Kerker hangen ten nauwste samen met de toen door hem ui gesproken profetieën (XXXn volg.). Eerst de verovering van Jeru^ salem (in 587) maakte aan zijne gevangenschap een einde Na den val der stad worH A* — i , L - » '. . .

... , rr—, , ^ ,™m ui* "«vei van ixaDucnodonosor met onderscheiding behandeld (XXXIX 11 volg.; XL 1 volg.). De overste der lnfwachten. met Aa «itv^,n„ ».»*_'_.. -i8 ' . Vverste

iï«* u' j i • ^^.^g "««nol. vuuois over jerusalem belast

n ,. _ , mctiom, ie meer omdat de waardige

Godohas als landvoogd van Nabuchodonosor het bewind voerde over dl

not? anhtprroh ovünon /YT o i_ \ m. , u.Yuerue over de

o V-"-^ v vuiK-k loen oeze vorrnrior Kt «o.

JJTj :' nao »W"

Sluiten