Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuum: sardius, topazius, et jaspis, I chrysolithus, et onyx, et beryllus, sapphirus, et carbunculus, et smaragdus: aurum opus decoris tui: et foramina tua in die, qua conditus es, praeparata sunt.

14. Tu cherub extentus, et protegens, et posui te in monte sancto Dei, in medio lapidum ignitorum ambulasti.

15. Perfectus in viis tuis a die conditionis tuss, donec inventa est iniquitas in te.

16. Dl multitudine negotiationis tuas repleta sunt interiora tua iniquitate, et peccasti: et ejeci te de monte Dei, et perdidi te o cherub protegens, de medio lapidum ignitorum.

17. Et elevatum est cor tuum in decor e tuo: perdidisti sapientiam tuam in decore tuo, in terram projeci te: ante faciem regum dedi te ut cernerent te.

18. In multitudine iniquitatum tuarum, et iniquitate negotiationis tuae polluisti sanctificationem tuam: producam ergo ignem de medio tui, qui comedat te, et dabo te in cinerem super terram in conspectu omnium videntium te.

gesteente bedekte u-rcornalijn, topaas en jaspis, chryeolieth en onyx en beril, saffier en karbonkel en smaragd10); van goud was uw sierlijk werk; en uwe kassen waren gereed, ten dage dat gij geschapen

14. Gij waart een uitgespreide en beschermende cherub, en De heb u gesteld op den heiligen godsberg, in het midden van vurige steenen wandeldet gijW)* C,

15. Gij waart volmaakt in uwe wegen van den dag uwer schepping af, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is18).

16. Door de uitgebreidheid van uwen koophandel werd uw binnenste met onrecht vervuld, en gij hebt gezondigd ; en Ik wierp u van den godsberg af en deed u omkomen, o beschermende cherub, uit het midden der vurige steenen.

17. En uw hart verhief zich pp uwe schoonheid; uwe wijsheid hebt gij verloren bij uwe schoonheid; op de aarde heb Dx u nedergeworpen; voor het aangezicht der koningen heb Dx u gemaakt tot een schouwspel.

18. Door de menigte uwer ongerechtigheden en door de onrechtvaardigheid van uwen koophandel hebt gij uw heiligdom ontwijd; derhalve zal Dx vuur doen uitgaan uit uw midden, dat u verteren zal, en Dx zal u maken tot asch op de aarde voor de oogen van allen, die u zien.

»°) Dezelfde negen edelgesteenten waren op het borstschild des gerichts van F.xod XXVHI 17—20; zie noot 13 aldaar en vgl. Exod. XXXIX.10-18.

") De Vulgaat volgde hier de Grieksche vertaling van Aquila. Waarschijnlijk is de zin: genoemde edelgesteenten waren in gouden kassen ingezet en al deze tooi was u bereid van den dag uwer troonsbestijging af. Door foramina schijnt de H. Hiëronymus de kassen te verstaan, waarin de edelgesteenten gezet zijn; volgens anderen ziin speeltuigen met gaatjes bedoeld, ais b.v. de fluit, waarmede de koning was ingehuldigd. ») Gij waart m uw Eden (v. ld)

als een cherub, die met uitgespreide vleugels de schatten van Tyrus bewaakte; eene zinspeling op Gen. 111 24 en Exod. XXV 19 volg. 1* heb u tot koning gesteld op den heiligen, aodsberg, dX in Tyrus, dat oin den Deroemdén tempel van Melkart-Heracles eene heilige stede was en een als het ware met vurige steenen ommuurde en ongenaakbare godsberg scheen.

i*\ Gij waart volmaakt enz., a. ï. niets ontbrak aan uwen. luister van den dag uwer troonsbestijging af, totdat gij de maat uwer zonden gevuld hadt. Welke ongerechtigheid vooral bedoeld wordt, zal blijken uit de volg. verzen.

Sluiten