Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ ji i 4- „:>,; oinnf forriim mi- I

aumereuuii» mui, »v«i —— —

sceri non poteSt testae.

44. Da diebus autem regnorum ilInnim sus oitabit Deus cceli regnum,

quod in ssternum non dissipabitur,

et regnum ejus alten popuio nou tradetur: eomminuet autem, etconsumet universa regna hasc: et ipsum stabit in aeternum.

45. Secundum quod vidisti, quod de monte abscissus est lapis sine manibus, et comminuit testam, et ferrum, et aas, et argentum, et aurum, Deus magnus ostendit regi quas ventura sunt postea: et verum est somnium et fidelis interpretatioejus.

46. Tune rex Nabuchodonosor cecidit in faciem suam, et Danielem adoravit, et hostias, et incensum praecepit ut sacrificarent ei.

van menschenzaad, maar niet onderling samenhangen, evenals ijzer niet vermengd kan worden met leem**).

44. In de dagen nu dier rijken zal de God des hemels een rijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal vernietigd worden, en zijne heerschappij zal aan geen ander volk worden gegeven; maar vergruizen en te niet doen zal het al die rijken, en zelf zal het staan in eeuwigheid:

45. gelijk gij gezien hebt, dat van den berg een steen werd losgescheurd zonder handen, en dat hij vergruisde leem en ijzer en koper en zilver en goud46). De groote God heeft den koning getoond wat nadezen geschieden zal; en waarachtig is de droom en getrouw zijne uitlegging.

46. Toen viel koning Nabuchodonosor op zijn aangezicht, en hij aanbad Daniël en gaf bevel, hem offers en wierook op te dragen**).

") Het zinnebeeld van het ijzer vermengd met leemaarde wijst duidelijk op da vele en verscheiden volken van verschillende geaardheid en zeden, welke het Romeinsche rijk in zijnen bloeitijd

met moeite onaer ziju ■■»»«"• bedwong. In een later tijdperk werd die verscheidenheid van volken m het rijk de oorzaak van zijnen ondergang. Want vergeefs trachtte men door verbintenissen en aanhuwelijking die verscheidenheid tot eenheid te brengen. Weldra spatte het rijk uiteen en verdeelde zich in een aantal volken en rijken. — In strijd met de eenstemmige overlevering van Joden en Christenen leerde de H. Ephrem met weinige anderen in de oudheid, dat de vier rijken van Daniël zijn: het Babylonische, het Medische, het Perzische en het GnekschSyrische rijk. Hetzelfde beweren heden met enkele Katholieken de meesten buiten de Kerk, vooral zij, die, de echtheid en de goddelijkheid der Profetie ontkennende, haar geschreven achten in het Machabeesche tijdvak en den gezichteinder van den schrijver tot dien tijd beperken. Uit V 28 blijkt duidelijk, dat de schrijver van dit boek geen zelfstandig Medisch rijk na het Babylonische en vóór het Perzische kende.

**\ De profeet beschrijft «het rijk der hemelen» (Matth. III2), dat de God des

hemels heeft opgericht door zijnen Messias in de dagen dier rijken, d. L toen het Romeinsche rijk al de macht der vorige rijken in zich vereenigd had. Dit rijk, het Rijk van den Messias, zal eeuwig duren en derhalve niet, gelijk de heerschappij der vorige rijken, van het eene volk tot het andere overgaan. Het zal al die rijken te niet doen, daar het over het heidendom en de menschelijke hoovaardij, waarin het wezen dier rijken bestond, zal zegepralen. De steen, die zonder toedoen van menschenhanden werd losgescheurd en een groote berg werd (v. 35; vgl. Ez. XVÏI 22-24; Matth. XIII 31, 32), beteekent den nederigen aanvang en de wonderbare uit¬

breiding van au in znn twropiuiig ™ wording goddelijk Rijk; hij wijst tevens op den Stichter van het Rijk, die in zijne vernedering was als de steen, die van den berg werd losgescheurd zonder handen. Hq toch werd, door de onmiddellijke werking van den H. Geest, uit de om hare heiligheid en waardigheid hoog verheven Maagd Maria geboren. Hij heeft het standbeeld der menschelijke hoovaardij vergruizeld, toen Hij op het kruis de helsche macht overwon. Deze zegepraal zal eerst in haren vollen luister schitteren bij de voltooiing van het Rijk Gods in de zegepralende Kerk. 41) Nabuchodonosor wil door (Aram.)

Sluiten