Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prophetia Jonae.

CAPUT r.

HOOFDSTUK I.

Zending en vlucht van Jonas. Te midden van een storm wordt hij in zee geworpen.

T factum est verbum Domini ad Jonam filium Amathi, dicens:

2. Surge, et vade in

Niniven civitatem

grandem, et prsedica in ea: quia ascendit malitia ejus coram me.

3. Et surrexit Jonas, ut fugeret in Tbarsis a facie Domini, et descendit in Joppen, et invenit navem euntem in Tbarsis: et dedit naulum ejus, et descendit in eam ut iret cum eis in Tharsis a facie Domini.

4. Dominus autem misit ventum magnum in mare: et facta est tempestas magna in mari: et navis periclitabatur conteri.

5. Et timuerunt nautae, et clama-

N het woord des Heeren is geschied tot Jonas, den zoon van Amathi, zeg-

fende: . Maak u op en ga naar Ninive, de

groote stad1), en predik aldaar; want hoog gestegen ishare boosheid voor mijn aangezicht2). 8. En Jonas maakte zich op om naar Tharsis weg te vluchten van het aangezicht des Heeren en hij ging af naar Joppe en vond een schip, dat naar Tharsis voer; en hij betaalde zijn reisgeld en begaf zich aan boord, om met hen naar Tharsis weg te varen van het aangezicht des Heeren3).

4. De Heer echter zond een hevigen wind over de zee, en er ontstond een geweldige storm op de zee, en het schip liep gevaar verbrijzeld te worden.

5. En de schepelingen vreesden en

') Ninive, aan den linkeroever van den Tiger, is de hoofdstad van bet groote Assyrië. Volgens de spijkerschnftoorkonden waren reeds de voorgangers van Jeroboam II aan Assyrië schatplichtig. Zie verder III noot 2.

*) Om hare vele met de natuurwet strijdige zonden. Aan Ninive schonk God barmhartigheid, daar het de hoofdstad was van het machtige Assyrië, dat door God bestemd was om over de toenmalige wereld te heerschen en het zondige Israël te tuchtigen. Daarom

wilde God verhinderen, dat dit rijk dieper en dieper wegzonk in den poel der zedeloosheid.

*) Jonas vluchtte naar Tharsis of Tartessus, in Spanje, om zich zoover mogelijk te verwijderen van den Heer, die zqn aangezicht, zijne bijzondere tegenwoordigheid, openbaarde in het Heilig Land, vooral te Jerusalem. Zijne vlucht verklaart hij IV 2. Joppe is het tegenwoordige Jaffa aan de Middellanosche Zee.

Sluiten