Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nibus? aquae in circuitu ejus: eujus divitiae, mare: aquae muri ejus.

9. .flJthiopia fortitudo ejus, et Mgyptus, et non est finis: Africa, et Libyes fuerunt in auxilio tuo.

10. Sed et ipsa in transmigrationem ducta est in captivitatem: parvuli ejus elisi sunt in capite omnium viarum, et super inclytos ejus miserunt sortem, et omnes optimates ejus confixi sunt in compedibus.

11. Et tu ergo inebriaberis, et eris despecta: et tu quaeres auxilium ab inimico.

12. Omnes munitiones tua) sicut ficus cum grossis suis: si concussae fuerint, cadent in os comedentis.

13. Ecce populus tuus mulieres in medio tui: inimicis tuis adapertione pandentur porta) terra tua), devorabit ignis vectes tuos.

14. Aquam propter obsidionem hauri tibi, exstrue munitiones tuas: intra in lutum, et calca, subigens tene laterem.

stroomen? Wateren rondom haar; haar rijkdom is de zee, wateren zijn hare muren4).

9. Ethiopië is hare sterkte, en Egypte, en er is geen einde aan; Africa en de Libyërs waren u ten dienste5).

10. Maar ook zij is in den vreemde weggevoerd in gevangenschap; hare kinderen werden verpletterd op de hoeken aller straten, en over hare edelen wierp men het lot, en al hare grooten werden in voetboeien geklonken6).

11. Ook gij dan zult dronken worden7) en gij zult verachtelijk zijn; ook gij zult zoeken naar hulp tegen den vijand.

12. Al uwe bolwerken zijn als vijgeboomen met hunne vijgen; als men ze schudt, vallen zij den eter in den mond8).

13. Zie uw volk, vrouwen zijn het in uw midden; voor uwe vijanden zullen wagenwijd openstaan de poorten van uw land, vuur zal uwe grendelen verteren8).

14. Schep u water voor de belegering, bouw uwe vestingwerken op; treed in het leem en stamp, knedend onder den voet, houd den tegel10)..

*) Uit het lot. dat de sterkste stad van Egypte onlangs had getroffen, toont de profeet dat Ninive vergeefs betrouwt op de sterkte zijner vestingwerken. Alexandrië, der volkeren stad, d. i. het door vele volken bewoonde Alexandrië; Hebr.: «No Ammon», dat volgens de Assyrische oorkonden de heilige naam is der hoofdstad van OpperEgypte, het beroemde Thebe der Grieken. Het lag aan de stroomen, d. i. aan de beide oevers van den Nijl, hier en elders (Is. XVIII 2; XIX 5) zee genaamd, en was omgeven door kanalen. Het wordt hier voorgesteld als eene moeder, zie v. 10.

*) Er is geen einde aan het onmetelijke Egypte. Genoemde volken waren aan Thebe onderworpen en dienden in zijn leger. Met Africa en de Lybiërs zijn volksstammen ten oosten en ten westen van Egypte bedoeld.

") De groote Assyrische koning As-

surbanipal verhaalt in zijne nog bewaarde oorkonden de verovering van Thebe, welk feit toen nog versch in het geheugen lag.

0 Ninive zal dronken worden van den wijn van Gods toorn. Vgl. Jer. XXV 15.

") De vestingwerken van Ninive zullen aan den vijand niet meer weerstand bieden, dan rijpe vijgen, die bij het minste schudden afvallen.

*) Uw krijgsvolk is vreesachtig en zwak als vrouwen. De poorten van uw land zijn de door grendelen, d. i. door vestingwerken verdedigde toegangen tot Assyrië.

") Spottend wekt Nahum de Ninivieten op, zich tot tegenweer uit te rusten en hunne vestingwerken te herstellen. De Assyriërs gebruikten, blijkens de puinen hunner gedenkteekenen, meestal in de zon gedroogden, soms ook in den oven gebakken steen.

Sluiten