Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De profetie van Habacuc.

INLEIDING.

P) S i Habacuc voorspelt de opkomst en den ondergang der chaldeërs of Babyloniërs, die na de Assyriërs in Azië oppermachtiK waren. Evenals Assur was ook Babel in Gods hand de geeselroede, waarmede het uitverkoren volk om zijne zonden werd getuchtigd; maar om dezelfde reden, waarom Nahum aan Assyrië den ondergang voorspelde, bedreigt Habacuc het trotsche en afgodische Chaldea met het goddelijk wraakgericht, dat alle vijanden Gods $al treffen en de komst van het Godsrijk voorbereiden Buiten het weinige, dat in deze profetie omtrent den persoon van Habacuc vermeld wordt, is van hem niets met zekerheid bekend. Sommigen hielden hem voor den profeet, die Daniël in den leeuwenkuil spijsde (Dan. XIV 32); dit echter is moeilijk overeen te brengen met den tijd, yaarin de schrijver dezer profetie optrad. Want Habacuc profeteerde vóór de ballingschap. Immers de komst der Chaldeërs wordt (I 5) voorspeld als iets, dat toen volgens menschelijke berekening ongelooflijk was. Hieruit volgt, dat de profeet die voor%fmS Jie«d' e.er.d« Chaldeërs door hunne overwinning bij Charcamis (m 605 v Chr.) de Egyptenaren uit Azië verdreven en alzoo zich den toegang tot Syrië en Palestina geopend hadden. Na dien beslissenden slag was de komst der Chaldeërs in Jerusalem te verwachten te me^

vu

Sluiten