Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Boeken der Machabeën.

INLEIDING.

/^ngeveer 260 jaren mochten er sedert den tijd van Nehemias verW vlogen zijn geweest, toen de trouw van het volk Gods op een harde proef werd gesteld, die echter, dank aan de vrome onverschrokkenheid van eenige ware Israëlieten, ten slotte uitliep op het herwinnen rJf ?Tlang-,verloren onafhankelijkheid. Gedurende al dien tijd namelijk had Israël vooreerst het somtijds zwaar drukkende juk der Perzische koningen moeten torsen. Wel bracht, naar het schijnt, Alexander de Groote, die de Perzische heerschappij vernietigde en Palestina evenals Egypte bij zijn rijk inlijfde, eenige verpoozing; maar na zijn plotseling overlijden werd de toestand des te erger, doordien zijne veldheeren elkander de deelen van zijn onmetelijk rijk betwistten, met dien uitslag dat twaalf jaren na zijnen dood vier groote rijken ontstonden, namelijk byrie onder de heerschappij van Seleucus, Egypte onder die van Ptolemeus, Thracië onder de regeering van Lysimachus, en Macedonië onder die van Cassander.

Nu werd Palestina een twistappel tusschen Syrië en Egypte. Ptolemeus Lagi, koning van Egypte, ontnam het in 320 vóór Christus door zijnen veldheer Nicanor aan Laomedon, die door Perdiccas, veldheer van Alexander, als landvoogd over Syrië en Palestina was

Sluiten