Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

super nos caelum,. et terra, quod injuste perditis nos.

38. Et intulerunt illis bellum sabbatis: et mortui sunt ipsi, et uxores eorum, et filii eorum, et pecora eorum usque ad mille animas kominnm.

89. Et cognovit Mathathias, et amici ejus,. et luctum habuerunt super eos valde.

40. Et dixit vir proximo suo: Si omnes fecerimus sicut fratres nostri fecerunt, et non pugnaverimus adversus gentes pro animabus nostris, et justificationibus nostris: nunc citius disperdent nos a terra.

41. Et cogitaverunt in die illa, dicentes: Omnis homo, quicumque venerit ad nos in belio die sabbatorum, pugnemus adversus eum: et non moriemur omnes, sicut mortui sunt fratres nostri in occultis.

42. Tune congregata est ad eos synagoga Assidaeorum fortis viribus ex Israël, omnis voluntarius in lege:

43. Et omnes, qui fugiebant a malis, additi sunt ad eos, et facti sunt illis ad firmamentum.

44. Et collegerunt exercitum, et percusserunt peccatores in ira sua, et viros iniquos in indignatione sua: et ceteri fugerunt ad nationes, ut evaderent.

45. Et circuivit Mathathias, et

hemel en de aarde zullen omtrent ons getuigen, dat gij ons wederrechtelijk ombrengt.

38. En zij grepen hen aan op den sabbatdag; en zij kwamen om, zij en hunne huisvrouwen en hunne zonen en hun vee, tot bij duizend menschenlevens.

39. En Mathathias en zijne vrienden vernamen het, en zij treurden over hen in groote mate..

40. En de een zeide aan den ander: Indien wij allen doen gelijk onze broeders gedaan hebben, en wij niet tegen de heidenen strijden voor ons leven en onze instellingen, dan zullen zij ons nu spoedig van de aarde wegruimen18).

41. En zij namen op dien dag een besluit, zeggende: Iedereen, wie het ook zij, die ten strijde tegen ons oprukt op den sabbatdag, tegen dien zullen wij strijden; en wij zullen niet allen omkomen, gelijk onze broeders omgekomen zijn in de schuilplaatsen.

42. Toen sloot zich bij hen aan18) de gemeente der Assideën, die sterk in krachten was, uit Israël, al wie bereidwillig getrouw was aan de Wet,

43. en allen, die wegens de kwalen op de vlucht gingen, voegden zich bij hen en verstrekten hun tot versterking.

44. En zij vergaderden een leger, en zij versloegen de zondaars20) in hunnen toorn en de booze mannen in hunne verbolgenheid; en de overigen vluchtten naar de heide-

I nen om te ontsnappen.

! 45. En Mathathias trok rond met

geest der Wet echter was het onvermijdelijke toegelaten. Vgl. Matth. XII 2 volg.

1S) Noodweer is tegen iederen onrechtvaardigen aanrander van leven en ziel geoorloofd en somtijds plicht. Dat het verzet dezer vrome Israëlieten tegen hunne wreede dwingelanden rechtmatig was, bewees de bijstand, dien zij zoo klaarblijkelijk van den hemel ontvingen.

! ") Zie de Inleiding bl. 246. Het streven der Assideën was de handhaving der Wet. Daarom sloten zij zich bij de Machabeën aan, althans voor eenigen tijd. Vgl. II Mach. VII 13. Daar zij sterk in krachten waren, schijnt hunne partij reeds eenigen tijd vóór het optreden van Antiochus te hebben bestaan. *") Zij doodden de afvallige Joden.

Sluiten