Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Quod cum rez annuisset, et obtinuisset principatum, statim ad gentilem ritum contribules buos transferre coepit.

11. Et amotis his, quae humanitatis causa Judaeis a regibus fuerant constituta, per Joannem patrem Eupolemi, qui apud Romanos de amicitia, et societate functus est legatione legitima, civium jura destituens, prava instituta sanciebat.

12. Etenim ausus est sub ipsa arce gymnasium constituere, et optimos quosque epheborum in lupanaribus ponere.

13. Erat autem hoe non initium, sed incrementum quoddam, et profectus gentilis, et alienigenae conversationis, propter impii, et non sacerdotis Jasonis nefarium, etinauditum scelus:

14. Ita ut sacerdotes jam non ciroa altaris officia dediti essent, sed contempto templo, et sacrificiis neglectis festinarent participes fieri palaestrae, et praebitionis ejus injustae, et in exercitiis disci.

Antiochië waren voorrechten verbonden, die Jason waarschijnlijk wilde verleenen of verkoopen om invloed of geld te verwerven, evenals hij zulks beoogde bij het inrichten van een worstelperk en een oefenschool.

0 Het opperpriesterschap en het daarmede verbonden openbaar gezag.

•) Van de voorafgaande koningen hadden, volgens Flavius Josephus, inzonderheid Antiochus de Groote en na hem Seleucus IV tal van voorrechten aan de Joden verleend, zooals: de bevoegdheid om naar hunne wetten te leven, vrijdom van schatting voor de bedienaren van den godsdienst enz. Voor Joannes en zijne zending bij de Romeinen zie I Mach. VIII 17 volg. Naar den Griekschen tekst behoort rechtmatige bij rechten.

*) De oefenplaatsen der heidenen

10. Toen de koning dit had toegestaan, en hij de heerschappij7) verkregen had, begon hij terstond zijne stamgenooten tot een heidensche leefwijze te brengen;

11. en nadat hij had afgeschaft wat uit welwillendheid door de koningen voor de Joden bepaald was door Demiddeling van Joannes, vader van Eupolemus, die meteenerechtmatige zending van vriend- en bondgenootschap bij de Romeinen was bekleed geweest, hief hij de rechten der burgers op en voerde hij slechte instellingen in8).

12. Want hij vermat zich, bij den burcht zeiven een worstelperk in te richten en de aanzienlijkste jongelingen in bordeelen9) te brengen.

13. Dit was nu geen begin, maar een toenemen en een vooruitgang in heidensche en vreemde levenswijze, teweeggebracht door de gruwelijke en ongehoorde misdaad van den goddeloozen en valschen10) priester Jason,

14. zoodat de priesters zich niet meer toelegden op de diensten van het altaar, maar, met verachting van den tempel en met veronachtzaming der offeranden, zich haastten deel te nemen aan het worstelspel, alsook aan de ongeoorloofde vergelding daarvan en aan de oefeningen met de werpschijf11).

waren door de daar heerschende ongebondenheid inderdaad scholen van ontucht. De Grieksche tekst heeft, dat hij die jongelingen «Onder den hoed» bracht. Bij de lichaamsoefeningen droeg men ter beschutting eenen hoed met breede randen; deze was tevens een zinnebeeld van Mercurius, die als beschermer der behendigheid vereerd werd. Buiten het gevaar, dat de goede zeden in die plaatsen lispen, werd dus ook feitelijk afgoderij gepleegd; deze wordt in het O. T. herhaaldelijk ontucht genoemd. De bordeelen der Vulgaat kunnen in dien zin ook plaatsen beteekenen, waar afgoderij gepleegd wordt'.

") Hij was inderdaad geen priester, d. i. opperpriester, daar hij die waardigheid alleen door koop van Antiochus verkregen had.

") Door vergelding wordt hier ver-

Sluiten