Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar met het gevoel der persoonlijke verantwoordelijk* heid." *) — Zulk een godsdienst nu moest men aanvaar* den, en hebben millioenen, waaronder tallooze hoogst begaafden en ontwikkelden in heilige overtuiging en met heroïsche liefde inderdaad beleden! Zijn ze allen dwaas geweest? Waarom luisterde de verfijnde en verwijfde wereld naar twaalf joden, die noch door macht noch door aanzien respect afdwongen, die niet door weten* schap en eloquentie uitmuntten, die geen geweld ge* bruikten noch den slaven de vrijheid beloofden!,

Mogen we hier niet de vervulling zien van Jesus woor* den: „Gaat heen in de gansche wereld en predikt het Evangelie aan alle schepselen"2). „Niet gij zijt het die spreekt, maar de Geest van uwen Vader is het die in u spreekt?" *)

Drie eeuwen bestond het Christendom. De Kerk was geboren in de vervolging, haar Stichter werd gekraisigd, haar eerste geloofsverkondigers werden gedood. Zij overleefde den catacomben*tijd en de wreede keizers* vervolgingen. De Geest werkte niet meer zoo zichtbaar, ,hen die geloofden volgden niet meer zoovele teeke* nen."4) Ze ging nu de bescherming ondervinden van den Staat. Een periode van rust? Allerminst! De Kerk zou thans gaan getuigen voor haar:

2. Onoverwinnelijke onvergankelijkheid.

De vierde eeuw opent een geheel nieuw tijdperk in de geschiedenis der Kerk. Het gezicht van Isaïas gaat in vervulling: „Volken zullen wandelen naar uw licht en koningen naar den glans die over u opgaat. Sla uw oogen

') La vraie Réligion selon Pascal. 1905. p. 154. *) Mc. 16:15. 3) Jtif. 10:20. 4) Mc. 16:17.

Sluiten