Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaamheid én door de waardevolle leering en het ver* maan tot wijze voorzichtigheid, die ze bevatten, eener* zijds nog een bijzonder licht werpen op de grootheid van het kerkelijk leergezag, zoodat ook buiten de enge sfeer der onfeilbaarheid iedere minder gelukkige stand van het roer hoogste uitzondering blijkt, anderzijds zoo goed passen in het bestel der tot voorzichtigheid manen* de Voorzienigheid.

De geschiedenis is dan ook niet onze vrees, zij is onze sterke steun. Zij is voor velen, wat subjectieven indruk betreft, zelfs het werkdadigste bewijs onzer leer. Boven* menschelijk immers is het feit, dat in die vele eeuwen, bij zulk een worsteling tusschen geloof en ongeloof, tusschen ortodoxie en ketterij, bij zulk een geweldige evolutie ook op het gebied der kennis van geloof en openbaring, bij zulk een strijd, waarin helaas lang niet altijd enkel het zwaard der waarheidsliefde gehanteerd werd, waarin politiek en eerzucht, karakter en koppig* heid, zonde en ij delheid het eerlijke zoeken naar de waarheid zoo vaak vertroebelden, dat niettegenstaande alles toch geen vijand, geen geleerde ook maar één oogenblik weet te ontdekken, waarop het hoogste kerke* lijke leergezag in een of ander vraagstuk met uiteinde* lijke beslissing den weg der waarheid heeft verlaten. Wie iets weet van dogmasgeschiedenis, van de oogen* blikken, waarop alles de richting der dwaling scheen te willen uitgaan, en in dat licht de uitspraken der Pausen en Concilies beschouwt, kan Gods bijzondere leiding haast tastbaar aanvoelen. Het feit zoo lang niet ge* dwaald te hebben is en blijft een wonderbare bevestiging van het leerstuk der pauselijke en kerkelijke onfeilbaar* heid, wijl zuiver menschelijke wijsheid en zuiver men*

Sluiten