is toegevoegd aan uw favorieten.

De moederkerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende noch seldenre van alre verstoringe des herten ge» reynicht, ende sekerlic beken ic, dat in dynre saliger tegenwoerdicheit en solde geen onnutte gepense in my wesen, ende geen creatuer en solde dan myn herte becummeren, want ic geen engel, mer den here der engelen ontfangen in myn herberge.

24. Ende nochtan soe isser groet onderscheit tus* schen die arke der beloeften mit reliquien, ende dyn suver licham mit syn onsprekeliken crachten, onder die wittelike sacraficie, die een figuer synt der toecomender offerhanden, ende die gewarige hostie dyns lichaems, die een vervullinge is alle der older offerhanden.

25. Och arme waer om en byn ic niet vueriger?

26. Waer om en achte ic niet meer my te beteren ende te bereyden als de olde patriarchen ende prophe* ten, coningen ende princen, mitten gemenen volc, alsoe groete vlite ende ynnicheit bewesen hebben tot dynre godlicheit?

27. Davidt die coninc spranc devotelic mit al synen crachten voer die arke gods:

28. Lerende den volc van israel: Gade te laven wt alre herten ende in een yegeliken dage hem benediende.

29. Ende ist sake, dat si alsulke werc der devocien ende des godliken laves deden voer die arke des testa* ments, hoe danichge reverencie ende devocie behoert my dan toe ende alle kersten menschen inder tegenwoera dicheit des bovengaenden sacraments des lichaems christi.

30. Voel menschen lopen ende versueken de reliquien der heiligen tot voelen steden ende beslaen hoer ge» beente in golt ende in silver.

32. Ende siet: (hier) is tegenwoerdich inden altaer