Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot ophef maakt, in West-Europa of in Amerika, van de „vriendelijkheid" waarmede zij werden ontvangen, van de „openhartigheid" waarmede hun alles werd getoond, dan haalt men de schouders op en dan zegt men met bovengenoemden heer Sergievsky: „Wat zijn die buitenlanders toch naïef!"

Gelukkig komt men langzamerhand tot bezinning, zelfs in dis kringen waar men vroeger Sowjet-Rusland als een heilstaat verheerlijkte.

Zoo kwam er een arbeidersdelegatie uit Scandinavië naar Moskou om Rusland te bezoeken volgens een door haar zelf opgemaakt reisplan.

De Sowjets stelden aan deze delegatie hun eigen reisprogramma voor en liet haar beschikken over een heele ploeg sovjetsche gidsen.

De Scandinavische delegatie ging op dit aanbod niet in.

„Alsdan, zoo verklaart de heer Douillet, ontzegde de Sowjet-Regeering aan deze federatie het verblijf in de U.R.S.S. en dwong zij haar binnen acht en veertig uren het grondgebied te verlaten.

Een lid van de tweede Duitsche arbeidersdelegatie, afgevaardigde van de vakvereeniging, de bakker Ostmayer, deelt voorts het volgende mede omtrent zijn bevindingen inDer Socialistische Bote, Nr. 2/3 (144/145) van 5 Febr. 1927:

„Wanneer onze delegatie in een of ander centrum toekwam, werd zij onthaald door de hoofden der vakvereenigingen, die haar een lijst voorlegden van de verschillende bedrijven die zij verlof kreeg te bezoeken. Daaruit mocht zij een keus doen.

„In de stad Toela aangekomen, begon men met de Samovarfabriek te bezichtigen. Daarna kwam een looierij aan de beurt; om te besluiten zou men een arbeidersdorp bezoeken. Doch de tijd schoot te kort en wij moesten van dit laatste bezoek afzien. Wij stelden evenwel voor een kleine bakkerij te bezoeken, wat ons ten hoogste een tiental minuten zou in beslag nemen. Uitdrukkelijk verklaarden wij aan onzen Russischen gids dat wij er genoeg van hadden groote bedrijven in oogenschouw te nemen en

Sluiten