Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat wij nu eens een kleine handelsinrichting verlangden te zien.

„In orde, werd ons geantwoord.

„In drie auto's opgepakt reden wij door de stad. Als wij toevallig voorbij een bakkerij kwamen, stootte ik den gids aan, zeggend: „Kameraad, laat ons even deze bakkerij zien."

Doch ik kreeg voor antwoord: „Niet deze, doch die daar tegenover." Ofschoon de stad Toela drie coöperatieve bakkerijen bezat, werd ons alleen de grootste getoond.

Ik leg daar nadruk op om te bewijzen dat men ons niet al de bedrijven liet bezichtigen die wij verlangden te zien, doch enkel diegenen die men ons wel wilde toonen.

„Daar er ook een spekslager onder ons was, zoo stelden wij er prijs op een spekslagerij te zien. Maar op ons verzoek werd niet ingegaan onder voorwendsel dat de spekslagerijen in ombouw waren, met het oog op haar herinrichting,

„In het stroomgebied van de Donetz, te Makéewka, hebben wij een coöperatieve vennootschap bezocht. Ons werd gezegd dat zij bakkerijen, spekslagerijen en winkels bezat. Wij drukten den wensch uit een inrichting van elk dezer branches te bezoeken.

Op het bureau werd ons verklaard, dat het spekslagersbedrijf niet dan na vijftien uur kon worden bezocht, omdat de arbeid dan pas aanving. Wij begrepen dat het maar een voorwendsel was, omdat wij, volgens het programma, op dit uur moesten dineeren,

„Wij vroegen alsdan de spekslagerij buiten de arbeidsuren te mogen bezoeken om niet de arbeiders, doch de inrichting zelve te zien. Wij werden afgescheept met de verklaring dat het bedrijf werd heropgebouwd. Vol moed deden wij opmerken dat dit geen beletsel was, omdat het interessant ware datgene wat onder het vroeger regiem bestond te vergelijken met wat de Sowjetregeering voornemens was in te voeren.

„In antwoord daarop werden wij naar de abattoirs gevoerd. Na ze te hebben bezichtigd, verklaarden wij geen abattoirs te willen zien

Sluiten