Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dan staan ons ook voor den geest de waarschuwingen van Gods Woord, om nooit vrede te verwachten zonder een basis vaa recht en waarheid.

„Gerechtigheid — zoo profeteert Jesaja van den komenden Messias — zal de gordel zijner lenden zijn; ook zal de waarheid de gordel zijner lenden zijn." En eerst daarna komt de verzekering: „Men zal nergens leed doen noch verderven op den ganschen berg mijner heiligheid; want de aarde zal vol zijn van kennis des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken," (9 ; 5 en 9.)

Dat vergeten wij niet, Vrienden, die ons telkens vraagt, of wij dan geen oog hebben voor de fouten onzer samenwerking. Gelooft mij: de kritiek die van geloovige zijde uitgaat naar de wantoestanden, de grenzenlooze zelfzucht, de toomelooze genotzucht, i.e.w. het practisch materialisme onzer maatschappij, is niet minder eerlijk en oprecht dan de Uwe. Wellicht was zij nu en dan wat slap; zeer zeker hebben menschenvrees en eigenbelang vaak den mond gesloten waar spreken en krachtig getuigen plicht ware geweest. Maar in den naam van God en krachtens de beginselen van het eeuwig Evangelie, zijn in den loop der geschiedenis de grootste maatschappelijke hervormingen tot stand gekpmen. In dén naam van God en krachtens diezelfde beginselen van gerechtigheid en waarheid, door het bolsjewisme geloochend, door het geloof gehandhaafd, zullen ook thans nog de toestanden worden verbeterd, dé verhoudingen ten gunste gewijzigd, want toestanden en verhoudingen kunnen alleen dan worden hervormd, als het hart bekeerd is en het geweten ontwaakt.

Willen wij dan allen de handen ineen slaan, om allerwegen zelfinkeer en verootmoediging te prediken? Willen wij allen deze schuldbekentenis tot de onze maken: „Wij hebben gezond gd, wij en onze vaderen?". Dan zullen wij er ons wel voor wachten om de fouten der Christenen aan Christus te wijten; om het

Sluiten