Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ontroerende brief.

Over dit onderwerp is een sprekend document bekend geworden tijdens de conferentie van de Centrale Commissie van Controle van verleden jaar, die werd gepresideerd door Yaroslavsky, leider van alle anti-religieuse communistische organisaties.

Tijdens de conferentie der commissie heeft Yaroslavsky een aangrijpend document bekend gemaakt (zie het dagblad „Bolchevik", No. 14, 1931):

„Kameraden hier is een brief van een vrouw, lid der partij, die nog niet heeft begrepen, hoewel ze reeds elf jaar in onze gelederen verkeert, dat de levensomstandigheden voor ons niet van het minste belang zijn.

„Ziehier wat ze schrijft:

„Er is een zaak, die mij interesseert: Waartoe voert het leven, dat de leden der partij leiden en wat moet hun houding zijn jegens de vrouwen? Ik heb veel gesproken over deze zaak met vrouwen, die sedert 12 of 13 jaar in de partij zijn ingeschreven en allen klagen over dezelfde zaak: hun communistische echtgenooten gedragen zich op een schandelijke wijze. In 't geheim houden zij het met andere vrouwen, terwijl zij de hunne met hun kinderen verlaten en vervolgen hun weg of er niets gebeurd is. Ikzelf ben gehuwd met een lid der partij. Ik beminde hem oprecht, maar hij verstiet mij, toen ik zwanger was, voor andere vrouwen. Óp 't oogenblik heeft hij drie vrouwen. Dat was zeer pijnlijk, maar ik verdroeg dat alles, want hg heeft me beloofd, dat hg zooiets niet weer beginnen zal. Evenwel, er is niets veranderd. Ik heb pogingen aangewend om onder de leden der partij iemand te vinden,'die invloed ten goede op hem zou kunnen uitoefenen. Dat is op niets uitgeloopen. Mijn zoontje vraagt me alle dagen: waar is vader? Moet ik hem zeggen, dat zijn vader reeds de vierde vrouw heeft gevonden? Elf jaren van afmattenden arbeid hebben mijn gezondheid verwoest en dit leven, dat ik tegen

Sluiten