Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, met Lloyd George moeten wij zeggendoor het uitroeien van het communisme zullen wij de wereld niet genezen. Want de communisten waren niet de oorzaak der crisis, maar haar gevolg!

Maar thans een andere vraag. Het bolsjewisme strijdt als op leven en dood tegen den godsdienst. Het stuurt doelbewust op ontbinding van het gezin aan. Het ondergraaft elk gezag tenzij dat van Moskou. Waarom eigenlijk? '

„De kapitalistische Maatschappij deugt niet." Goed. Geen van ons is er onverdeeld bewonderaar van. „Men wil een andere verdeeling van goederen." Goed. Maar waarom moet de godsdienst vernietigd worden? Waarom moet het gezin uit elkander gerukt? Waarom mag geen gezag erkend worden? Dat zijn immers geestehjke goederen, die (evenals alle geestelijke goederen) naar de theorie van het communisme toch van oeconomische verhoudingen afhankelijk, ja, daardoor eerst in het leven geroepen zijn!

Stel, een burger voert de taak, die „het plan" van hem verlangt, stipt en nauwgezet uit; hij denkt er met aan, om op eenige wijze sabotage te plegen; integendeel, hij beschouwt het als zijn phcht, aan een betere Maatschappij mede te arbeiden. Wat kan er dan tegen zijn, dat hij daarnaast aan God gelooft?

Want niet alleen tegen de kerkelijke organisaties van Joden, Christenen en Mohammedanen strijdt de Sovjet, maar ook tegen het geloof zelve. En hoe geraffineerd is de goddeloozenpropaganda en hoe grof haar bespotting der godsdiensten! Waarom dit alles?

In het Wilhelmus laat de dichter van ons volkslied den grondlegger onzer onafhankelijkheid God bezingen als zijn Schild en zijn Betrouwen. Hiermede vertolkt hij ook onze gevoelens en zoo erkennen wij Willem van Oranje ook hierin als onzen Vader des Vaderlands. Het Geloof is de rots, waarop wij ons veilig weten en voor vijanden ongenaakbaar. Dit is het juist wat het bolsjewisme niet verdraagt: dat wij door den godsdienst in ons

Sluiten