Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do. 31 Januari schreef ons bestuur nog aan den Aartsbisschop van. Utrecht om wijziging van dit besluit, daar „de tijdsomstandigheden o.i. samenwerking vereischten van alle groepen der Ned. bevolking, die orde en vrede wenschen in het openbare leven en een rustige evolutie op maatschappelijk gebied"; maar de Aartsbisschop verwees ons do. 6 Februari naar den Bisschop van Haarlem," die deze aangelegenheid namens het Episcopaat had behandeld."

Daartoe was echter voorloopig nog geen aanleiding, en gaven wij alleen te kennen dat het ons aangenaam zou zijn ■ t.z.t. te vernemen hoede Roomsche Kerk haar actie tegen het bolsjewisme wenschte te organiseeren, om met elkander op dit gebied voeling te kunnen houden, ten einde den gemeenschappelijken vijand van eiken godsdienst, elk gezinsleven dien naam waard en elk wettig gezag krachtig te kunnen bestrijden, met vermijding van al wat op dit terrein naar onderlinge polemiek zou zwemen.

Verliest nu een Vereeniging haar nationaal karakter omdat een bepaalde groep niet officieel mee mag doen vanwege de Kerkelijke Overheid? Houdt het Nationaal Jongeren-Verbond op nationaal te zijn, omdat eenzelfde beslissing van denzelfden Bisschop zijn R.K leden trof? Verbod, waarmede een groot deel der Roomsche geestelijkheid het niet eens is? ')

Is een streven dat het nationaal bewustzijn wil verlevendigen, en de geestelijke grondslagen der natie n.1. godsdienst, gezin en gezag wil versterken, minder nationaal, wanneer bijv. de Oud-Katholieken zouden gaan zeggen: „Met de mannen der Roomsche Kerk doen wij niet mee;" of de Joden: „Met zooveel Christenen

*) Nog een voorbeeld. De „Nationale Bond tegen de Revolutie" telt onder de meer dan twintig leden van zijn bestuur geen enkelen Jood en geen enkelen Oud-Katholiek. Wie zou het nu in zijn hoofd krijgen, om die reden alleen, bezwaar te maken tegen het praedicaat „nationaal"?

Sluiten