Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eens vernam ik in Zwitserland dit gezegde: „Zwitserland leeft van zijn weldaden, die het gedurende den oorlogstijd aan tallooze ellendigen heeft bewezen."

Inderdaad ligt er waarheid in het oude gezegde, door de ervaring gestaafd: „Wie goed doet, goed ontmoet!"

Dat zal ook gelden voor de uitoefening van barmhartigheid ten opzichte van de ellendigen in Rusland.

Hun dank, de verdieping van hun Christendom, zal de bron zijn, waaruit het levenswater stroomt voor degenen, die hen met liefdegaven verkwikken."

Tot zoover Dr. O. Schabert. Herinnert men zich ook nog Rector E. Steinwand, uit Dorpat, die hem op zijn reis naar Holland in de maand Juni vergezelde? Welnu, deze vriend ontving van een zijner bloedverwanten — wiens naam natuurlijk niet genoemd kan worden — het volgende schrijven:

„Als ik U alles eens vertellen kon!" Ik zou treuren als de struisen en klagen als de jakhalzen en beweenen de verhongerden (verslagenen) van mijn volk." Het verschrikkelijkst is de angst, dat een van onze kleinen opgegeten zal worden. Kinderen verdwijnen vaak; dat beteekent, dat zij gestolen worden, ook uit goede kringen, zelfs bewaakte kinderen, die er gezond of dik uitzien. Op de markt worden personen gegrepen, die menschenvleesch verkoopen. Op een der laatste gerechtszittingen verklaarde een echtpaar, dat zelf kinderen hier op school beeft, dat zü hun slachtoffer geheel niet gemarteld hadden; zij hadden alleen tegen het ontvoerde kind gezegd, dat het een zekere deur met een metalen klink mdest openen en het kind bleef op de plaats dood. Daarna hadden zij het lichaampje verder bewerkt en er koteletten van gemaakt.

In Kiev moeten veel van dergelijke processen plaats vinden. In onze stad is het vreeselijk. W. en ik kunnen niet anders dan met be-

Sluiten