Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk en kerk. Al deze ouderwetsche instellingen zijn gelijk. In één adem moet men Kerk, kapitalisme, militairisme en fascisme noemen. Dat geeft het recht om onder de leuze van „tegen oorlog en fascisme" of ook nog van „tegen kapitalisme en militairisme" vooral den godsdienst te treffen. Want daar komt het op aan, dat de naam van God zelfs van den aardbodem verdwijne, opdat de „mensch der zonde" (men denke aan het standbeeld voor Judas te Charkov) ongehinderd het rijk van Satan zou kunnen vestigen.

En met zulke duistere machten gaat men een accoord aan? Met zulke machten uit den afgrond wil men overleggen z.g. in het belang van den „wereldvrede"? Nogmaals: wij danken God dat Nederland te Genève openlijk „neen" heeft gezegd

* *

Over den noodtoestand der geloovigen in

Sowjet-Rusland nog een enkel woord

Vooreerst het getuigenis van een Zwitsersch ingenieur, enkele maanden geleden uit Rusland wedergekeerd

Een mijner vrienden ondervroeg hem over de voedselvoorziening in Rusland, het resultaat van den oogst 1933 en de verwachtingen voor 1934—'35. Zijn antwoord luidde:

„Vol gens gelijkluidende verklaringen was de hongersnood in den zomer van 1933 vreeselijk. In tal van steden, vooral in het plaatsje waar ik in 1934 verblijf hield en dat 40.000 inwoners telt, stierven eiken dag 7 a 8 personen van den honger op straat, zonder eenige hulp. Een wagen voerde ze 's avonds naar het kerkhof. De oogst van 1933 was buitengewoon gunstig door de goede weersgesteldheid maar de definitieve opbrengst was onvoldoende, door verliezen tijdens de stockage (het in voorraad houden). De winter van 1933—"34 is echter wat zachter geweest dan de voorgaande en toch liet het broodgebrek zich reeds voelen op 't oogenblik, dat ik in Rusland kwam. Kort vóór mijn vertrek heb ik persoonlijk, in de straat waar

Sluiten