Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft men wel gelet op de vérklaringen van Yaroslavsky, den voorzitter van den Bond der God-loozen? In het begin van dit jaar verklaarde hij het volgende:

„Het is moeilijk het aantal God-loozen in ons land te bepalen. Herhaalde malen heb ilr het beproefd, maar verder dan cijfers „bij benadering" kon ik het niet brengen. In elk geval kan men veilig aannemen, dat wij thans de God-loozen bij tientallen millioenen tellen".

Waaraan hij toevoegde (en dat is een troost voor de geloovigen): „Weliswaar durven wij niet beweren, dat allen definitief van elke religie verlost zijn."

Maar daarom ook besloot hij met een opwekking tot verscherping van den aanval op Kerk en geloof: „De godsdienstige ideologie is bijzonder taai en weet zich op buitengewone

wijze naar de omstandigheden te voegen

De godsdienstige organisaties zullen niet zonder strijd verdwijnen; zij zullen den kamp niet opgeven zonder hardnekkigen weerstand". (De Anti-Godsdienstige No. 2, 1934).

Dié Bond van God-loozen nu, die dergelijke verklaringen de wereld inslingert, wordt door den Staat onderhouden; zijn uitgaven zijn Staatsuitgaven, en groote sommen gelds worden voor zijn propaganda ter beschikking gesteld.

En meer dan naïef is hij, die zich verbeeldt, dat de woede van het bolsjewisme zich tegen zekere lagere vormen tvan godsdienst keert, tegen een zeker conservatief, reactionnair Christendom, tegen bijgeloovigheden, enz. Neen, hoe hooger de openbaring van het geloof, hoe feller de vijandschap daartegen.

„Wij moeten zóó optreden, zegt de kundige en principieele verdediger van het Communisme, Stapanoff, dat elke slag aan het. adres der traditioneele kerkorganisatie, of aan het adres der geestelijkheid, den godsdienst in het algemeen raakt".

Een ander schrijver, niet minder bevoegd, verklaart even ondubbelzinnig: „Alle godsdiensten, alle goden zijn eenzelfde verdoovend gif, dat den geest zoowel als den wil en het geweten versuft: een onverzoenlijke strijd moet met alle

Sluiten