Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn radio-toespraak werd begin October in 5 exemplaren naar Hilversum toegezonden.

Eerst drie weken later wordt mij bericht dat mijn rede verboden wordt, twee dagen vóór den vastgestelden datum, zoodat er geen gelegenheid meer is om iets anders te schrijven en behoorlijk te laten keuren.

Daardoor worden duizenden luisteraars, die juist in het aangekondigde onderwerp buitengewoon veel belang stellen, gedupeerd.

Doch dat raakt slechts de formeele zijde der behandeling.

Thans de materiëele kant.

Mijn toespraak bestaat uit de volgende onderdeelen:

1. Hulde aan onze Regeering, voor haar houding te Genève;

2. Citaten uit de Sowjet-pers over de bedoeling van Móskou inzake wereld-vrede en wereld-revolutie;

3. Uitspraken van verantwoordelijke personen in het rijk van Stalin over den strijd tegen het geloof;

4. Idem inzake de onveranderde houding van het Communisme tegenover Kerk en Religie, zoowel vóór als na de opname in den Volkenbond;

5. Meedeeling over den nood in Rusland en bekendmaking van hetgeen de SowjetRegeering zelf ter algemeene kennis wenscht te zien gebracht.

Eigenlijk is het sub 1 genoemde het eenige dat naar „politiek" zweemt. Maar telefonisch hebt ge mij reeds medegedeeld, dat dit gedeelte van nüjn toespraak geen bezwaar opleverde.

Wat dan wel?

Mag men niet openlijk zeggen wat de IUde Internationale zelf urbi et orbi verkondigt? Wat zij laat schrijven of zelf publiceert. De eenige vraag die m.i. hier gesteld mag worden is deze, of men in de waardeering der officiëele stukken binnen de grenzen der wellevendheid blijft;

Sluiten