Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken, dat dat niét is geschied.

Nog een ding; blijkens het Voorloopig Verslag is er bij den. Minister op aangedrongen het daarheen te willen sturen, dat in den Volkenbond ook aan den Paus een plaats zal worden verleend. In de Memorie van Antwoord heeft de Minister dat afgewezen en zulks gemotiveerd door naar voren te brengen, dat van de zijde van den Pauszelf geen bereidheid is getoond om tot den Volkenbond toe te treden. Eigenlijk heeft de Minister zich daarmee van de zaak min of meer afgemaakt. Dat is echter niet geheel gelukt, want nu heeft Zijn Excellentie de gedachte gewekt, alsof zij in dezen alleen had gerekend en gemeend had alleen te moeten rekenen met de wenschen van den Paus zelf en niet óók met de "wenschen van anderen; speciaal van het Nederlandsche volk.

Gaarne zou ik van Zijn Excellentie vernemen, dat zij, als zij te eeniger tijd opnieuw voor zulke vragen mocht worden gesteld, alsdan bij haar overwegingen ook zou rekenen, niet alleen met onze Landshistorie of althans met de wenschen van het Protestantsch gedeelte van ons volk, maar ook met het feit, dat de Volkenbond, door eenzijdig het hoofd van één Kerk te kiezen of toe te laten, daarmede als het ware ten gunste van die ééne Kerk een uitspraak zou doen.

Ik wil daarmee echter geenszins zeggen, dat de Volkenbond gerust Kerk en godsdienst, beter gezegd: God en Zijn Woord kan negeeren. Veeleer geloof ik, dat hjj dat veel te veel heeft gedaan, en dat, indien onverhoopt de Volkenbond op een mislukking zal uitloopen, dit de grondoorzaak daarvan zal zijn geweest, dat hij zich niet onvoorwaardelijk en van harte gesteld heeft op den grondslag van het Heilig Evangelie.

De prins van onze Nederlandsche dichters, Vondel, heeft in een zijner zangen,

Sluiten