Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kening en toelichting zeggen: Kerk en Vrede ontspruit als een tak uit den hoofdstam: de Comm. Partij Holland. Daar zorgt de Agit-prop voor. Dat staat letterlijk in de brochure van Dr. Krop. Niet op ons rust de taak, te bewijzen, dat dit niet zoo is. Maar op Dr. Krop rust de taak, te bewijzen, dat dit wel zoo is. Hij heeft dit in zijn schrijven niet gedaan, zelfs niet geprobeerd. Maar dit is het punt, waarover het gaat. En het is Dr. Krop, die begonnen is. Wij verzoeken hem dan ook teekening en toelichting ten opzichte van Kerk en Vrede waar te maken. Indien dit onmogelijk is, en het is onmogelijk, laat hij dan royaal erkennen, dat teekening en toelichting ten opzichte van Kerk en Vrede er naast zijn en daarom niet alleen in een volgenden druk den naam Kerk en Vrede en de teekening weglaten, maar eerlijk meer deelen, dat hij over Kerk en Vrede een en ander gezegd heeft, dat hij op geen enkele wijze verantwoorden kan.

Wij zijn het aan onze vereeniging en haar beginsel verplicht, dezen eisch aan Dr. Krop te stellen en hij is als christen verplicht hem te vervullen.

* • *

Nu verzoek ik den lezer vriendelijk, toch vooral op aanteekening 1 te letten. Mij wordt daar alle ruimte beloofd; en dat ik nog al veel zou eischen was te voorzien, daar ik o.a. ook opname van de geheele teekening (door collega B. zeer verminkt weergegeven) verlangde. Het breken van dat eens gegeven woord neem ik dan ook zeer kwalijk; te meer, daar ik voor een deel der kosten wilde instaan. Hier volgt dan het geweigerde stuk:

Geachte Redactie,

Ik zal de 6 kantteekeningen van collega Buskes niet één voor één behandelen. De lezer zou waarschijnlijk verdrinken in de gedachtenwisseling en niet meer weten, op den duur, waarover het debat eigenlijk gaat.

Het verheugt mij voorts dat mijn drie voorwaarden zijn aanvaard, want anders zou ik eenvoudig nu reeds een punt achter het geschrevene zetten. Mijn geachte opponent moge ntfj telkens toevoegen „daarover loopt de discussie niet" of iets van dien aard, het is onmogelijk tot een juiste bepaling der stellingen te komen, als men de gedachtenwisseling niet uitbreidt.

Laat ons, als ge het goedvindt, de drie volgende punten zorgvuldig en grondig behandelen:

a. de wijze waarop collega Buskes gemeend heeft nüj te moeten uitdagen.

Sluiten