Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat heeft dus betrekking op zijn methode van strijden, en als ik mijn meening daarover heb gezegd, kan de lezer zelf oordeelen: dat punt kan dan, na dit schrijven, als afgedaan worden beschouwd;

b. mijn bezwaren tegen Kerk en Vrede, waarbij de teekening en toelichting ter sprake zullen komen, doch in het kader van het geheel;

c. de houding van Kerk en Vrede in den geestelijken strijd onzer dagen.

Dat is m.i. het voornaamste, en dat is vooral Van belang voor wie zich een gegronde opinie wil vormen over een beweging, die ongetwijfeld eerlijk en oprecht bedoeld is, doch waarin ik steeds meer een groot gevaar voor land en

volk, voor Kerk, Christendom en Vrede

ontdek.

* •

a. Collega Buskes' srrijdmethode.

Wanrom ik die ten strengste afkeur en van een ambtsbroeder iets anders had verwacht? Ik zal het zeggen.

De teekening, met verklaring, die de verontwaardiging van mijn „broeder en tegenstander" gaande maakte, treft men aan in een extra-uitgave van het blad „Geloof en Vrijheid". Waarom niet aan mijn adres een ingezonden stukje gericht, met verzoek om nadere opheldering of rectificatie? Ik zou deze zaak, gelijk ik steeds tracht te doen, zoo royaal mogelijk hebben behandeld Maar dan zouden de bezwaren onder het oog zijn gekomen van menschen die de Wereldactie hadden gelezen, en dus van de strekking dezer uitgave geheel op de hoogte waren. Hetgeen ik absoluut noodig acht tot goed verstand van het geheel. Nu echter kreeg ik onverwachts (want het stukje was mij niet toegezonden vóór het afdrukken) een slag, waarvan het eenige resultaat moest zijn, dat enkele duizenden, niets vermoedende lezers, die absoluut niet wisten waarom het ging, zouden uitroepen: „Zoo'n onwaarachtige, onwaardige manier van doen bij een predikant! 100 % liegen! Inderdaad, een goddeloos gedoe!"

Sluiten