Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevaarlijkste en meest onverzoenlijke vijand is het geloof."

Om de jeugd te bewerken en in zuivere atheïstische banen te leiden, ziet men tegen geen maatregel, hoe kras ook, op en versmaadt men geen middel, hoe unfair de „burgerlijke" moraal dat ook zou noemen.

Ik heb in mijn bezit de vertaling van een zeker aantal liederen die men aan de kinderen leert, en die eenvoudig schandelijke parodieën zijn op algemeen bekende liederen van de Grieksch-Orthodoxe Kerk. Sommige zou ik niet eens durven aanhalen; maar één vers vinde hier toch z'n plaats om een denkbeeld te geven van het gif, dat men druppelsgewijze aan de kinderziel toedient:

„De heele wereld gaat eindelijk zien, dat de schandvlek dezer wereld is: Jezus.

Gelijk een opgaande zon bij den dageraad, is eindelijk de zekerheid tot mij gekomen, dat de schandvlek der wereld is: Jezus.

Blijf daarom verre van die scharen, of gij zoudt voor het leven door Uw bijgeloovigheid worden verblind.

Eens was ik een geloovige; maar nu heb ik gezien, dat de schandvlek der wereld is: Jezus."

Het zou ons te ver voeren, als wij hier uitvoerig gingen handelen over de actie tegen het geloof zooals die, direct of indirect, door het Communisme wordt gevoerd. Onder de vele photographieën, die ik heb laten maken van verschillende bijzonder sprekende nummers van „De Besboshnik" bevindt er zich ook een van het extra-nummer, dat bij gelegenheid van het Kerstfeest, een der laatste jaren, werd verspreid op groote schaal. Naast allerlei caricaturen vindt men verschillende uitspraken als deze: „Weg met de Kerstfeest-overlevering, hinderpaal voor de socialistische cultuur."

Verder: „Leve de wetenschappelijk-Marxistische levens-

Sluiten