Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende van die blaadjes zijn in mijn bezit, en al is de inhoud meestal onbeduidend, het is gevaarlijke literatuur; want van begin tot eind wordt er gestookt, opgezweept en tot onmiddellijke wraakname tegen bepaalde personen aangespoord. *)

Doch niet alleen zijn de verschillende bedrijven met zulke cellen gezegend, ook de Staats-instellingen koesteren dergelijke „slangen" in haar schoot, en op een critiek moment kan zooiets van groote beteekenis worden. Spoor, Post en Telegraaf zijn daar niet van vrijgesteld, evenmin het leger. Op dit laatste vooral mag wel met nadruk worden gewezen, want sinds lang hebben wij geconstateerd, dat de leuze „de wapens neer" bij velen slechts beteekent „de wapens hier"; en terwijl wij allen eerbied hebben voor een eerlijk anti-militairisme, dat royale weerloosheid beteekent, kunnen wij niets dan verachting koesteren voor een dubbelzinnigheid, die de „burgerlijke maatschappij de wapens uit de handen wil slaan uit motieven, ontleend aan de „burgerlijke" moraal en den „burgerlijken" godsdienst, terwijl in het geheim het „roode leger" dat in dienst staat der revolutie, wordt geprezen en gesteund.

Vanuit Moskou is onlangs het wachtwoord gegeven: „Laat men den imperialistischen oorlog in een burgeroorlog veranderen"; en als gehoorzame dienaren der Russische grootmeesters, hebben de „vrienden van de Sowjet-linie", die niet zoo heel lang geleden te Brussel vergaderden in algemeene conferentie, een besluit aangenomen, dat nogal van beteekenis geacht moet worden. Vooreerst werden al de genomen maatregelen tegen de contra-revolutionnairen goedgekeurd: gevangenis, verbanning, moord op groote

*) Zie Naschrift.

Sluiten