Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar geeft rijnen zoon, zoodra de door den Heere bepaalde dag is gekomen, het merkteeken des verbonk opdat het duidelijk zou wezen: hier begint de Üjn der genade, deze is den Heere gSeEgdVom dei wille van Hem die uit dit kind zal voortkomen. . . ,

Dat werkelijk zulke gedachten Abrahams ziel hebben vervuld, zien wij uit hetgeen voorvalt bij de spening van Izak. Zoo lezen we daaromtrent in vr8: „En het kind werd groot, en het werd qespeend; toen maakte Abraham eenen grooten maaltijd op den dag als Izak gespeendwerd Men zou kunnen meenen, dat hier niete buitenaewoons gebeurde, daar dit vreugdebedrijf gemakkelijk te verklaren valt uit de blijdschap des vaders over den voorspoedigen groei van dien zoon zijns ouderdoms. De zaak verandert echter^ wanneer wij er op letten, wat Ismaël deed op "fden'dag, wat door Sara's moederoog werd bespeurd, en wat haar door de ziel sneed.

Sara zag den zoon van Hagar de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende Ismaël achte luidkeels om dat vreugdebedrijf. Wat maakte vader Abraham een drukte over zoon kind! En herinnert ge u wel. wat de Apostel Paulus omtrent dit doen van Ismael ni Gal 4 :29 zegt? Dat, die naar het vleesch geboren was vervolgde dengene die naar den geest geboren was." Er is dus wel een bijzonder booze gezindheid bij Ismaël geweest: hi, dreef den spot met Izak, omdat hij niets wilde weten van de

Sluiten