Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat zullen ze aan den anderen kant beschaamd gestaan hebben vanwege hun angst en hun vreezen: toch vervuld wat Hij beloofd heeft!

Opmerkelijk, dat: „en de Heere Het zich van hem verbidden, zoodat Rebekka, zijne huisvrouw, zwanger werd." De Heere hield zich eerst, alsof Hij er niets van wilde weten. Juist zooals de Heere Jezus bij de kananeesche vrouw: afwijzend was Zijn houding tegenover hare bede om ontferming. En toch, juist die afwijzing bevatte eene door haar gevoelde trekking der liefde. Zij hield aan, en verkreeg wat zij afsmeekte — maar zóó, dat zij het ontving als eene gift van Souvereine beschikking.

Zoo hebben Izak en Rebekka dien allesbeteekenenden ommekeer ontvangen als niet vanzelfsprekend, maar als eene gave van Gods vrij ontfermen.

Al gloorde in Izaks huwelijksleven de dageraad van een heerlijken dag, — al waren ze ingelukkig met het verkregene, zij waren er nog niet!

Rebekka heeft nog eene moeilijke ervaring op zekeren tijd: „de kinderen stieten zich tezamen in haar lichaam." Eene botsing, nog vóór de geboorte! Dat vervulde haar met schrik en angst. Wat zou dat moeten worden! Wat er op dat oogenblik omging in haar ziel leeren we kennen uit haar uitroep: „Is het zóó, waaróm ben ik dus?" d.w.z.: „als bet zoo moet gaan, waarom ben ik dan in gezegende omstandigheden ge-

Sluiten