Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en alleen over Gods oppermachtige beschikking.

Dan zullen wij het spoor niet bijster worden, wanneer daar aardsche zegeningen zijn, die ons niet ten deel vallen. Als wij maar met het oog des geloofs Christus mogen zien en op Christus mogen zien. Dan weten we, dat in Hem onze zonden zijn weggedaan, dat in Hem God onze

God is. .

Laat Hem dan maar regeeren in ons leven zooals Hij regeeren wil, al wandelen we temidden van de geweldigste tegenstrijdigheden, aan alle kanten door raadselen omringd. Dan zullen we, omringd door duisterheên, toch ervaren: „Het heil is des Heeren" en al Gods wegen dienen om degene, aan wie Hij de hand Zijner genade geslagen heeft, met dat heü eeuwig te verblijden. Amen.

(1931)

Sluiten