Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier moeten wij niet vergeten, dat ook deze in onzen tekst vervatte uiting behoort tot het groote geheel, waarvan wij in vs. 1 lezen: „Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda." Wie zegt dat? Natuurlijk de profeet Jesajal Gewis! Maar hoe is Jesaja op die gedachte gekomen? Niet uit zichzelven, maar door den Geest van Hem, door wien hij gezonden was, Wiens Woord hij spreekt. Het is dus de Heere zelf, die zich zoo laat hooren. Die het als eene belofte verkondigt; als eene belofte, wier vervulling enkel en alleen aan Hem hangt. Die zielsbegeerte naar den Naam en de gedachtenis des Heeren is dus door den Heere Zelf in het hart dier menschenkinderen gewekt — en daarmede tevens, als dochter van die zielsbegeerte dat verwachten van den Heere ook in den weg Zijner gerichten.

Hoe dat toeging, ligt niet in het duister. Waarom verlangen zij zoo naar de openbaring van den Heere? Omdat zij in Hem alleen alle heil zien, en van geen heil buiten Hem weten. Dan is het echter ook klaar als de dag, dat wij te doen hebben met menschen, die met zichzelven te eenen male bedrogen zijn uitgekomen. De Heere heeft hun hunne zonden ontdekt, op zoodanige wijze, dat zij van zichzelven niet de minste verwachting meer koesteren. Hij heeft hen dus ook bij hun diep bederf bepaald, het hun leeren verstaan, dat uit hen in eeuwigheid geen goed voortkomt.

Sluiten