Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst t Zacharia 1117 slot.

Want de Heere lalZton nog troosten, en Hij zal Jerusalem nóg verjkiexen.

Mijne Geliefden!

Wij zijn saamgekomen, om aan te zitten aan den disch des Heeren. Een heerlijk voorrecht dat onze genadige en getrouwe God ons geelt Eene onmisbare zaak voor wie den Heere vreest en beeft voor Zijn Woord. Want die heeft het gedurig van noode, dat hem verzekering gedaan wordt van de genade Gods, in Christus Jezus geopenbaard en door Hem voor zondaren verworven met den arbeid Zijner ziel.

Niet dat de behoefte daaraan altoos wordt aevoeld, en even levendig wordt gevoeld. Maar de behoefte bestaat toch. Daarom heeft de Heere Jezus het tijdstip der instelling van het ri. Avondmaal ook niet bepaald naar het gevoel der Zijnen, maar naar Zijne wijsheid, waarin Hij hunne behoefte beter kende dan zij. Daarom is ook de viering van het Avondmaal niet af hankenTk van de vraag, of wij de behoefte daaraan levendig gevoelen en dus bijzondere gewaarwordingen hebben.

Sluiten