Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het stof voor den heiligen God, bekennende uwe onreinheid en uwe totale verdoemenswaardiqneid. Want het antwoord van den Vader oo zulke voorbede des Zoons luidt te geenen daoe waar het eenen ellendige geldt anders dan in het gezicht van Zacharia: „Ik ben wedergekeerd ... met ontfermingen", en dat sluit ook voor u in wat het voor Zion en Jerusalem insloot: „De neere zal Zion nog troosten, en Hij zal Jerusaiem nog verkiezen."

II

Dat woord der ontferming des Heeren over Zijn volk is ook een heerlijke verrassing voor dat volk. A s dat Woord in vervulling gaat, waarheid in het leven wordt, dan staat dat volk daarover versteld; dan moet het uitroepen: dat had ik toch nooit kunnen denken of durven verwachten!

De Heere zal Zion nog troosten

Waarmede? O, met het eenige, waarmede Zion vertroost kan worden: met Zijne genadige tegenwoordigheid. Daarvan lezen we in het tweede hoofdstuk van Zacharias profetie: „Juich en verblijd u, gij dochter Zions! want zie. Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere.' Daarom voegt de Heere er aan toe: „en Hij zal Jerusalem nog verkiezen." gelijk Hu het tevoren verkoren heeft als de plaats Zijner woning, om Zijnen Naam aldaar te zetten (II Chron. 6:6; 12:13)

Sluiten