Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dat kleine woordje „nog" ligt voor het volk des Heeren de oorzaak der verrassing, gelijk daarin voor den Heere het toppunt Zijner genade ligt. — Dat kleine woordje zegt toch heel wat. Het wijst terug op het verleden. De Heere heeft eenmaal Jerusalem verkoren. Niet om de voortreffelijkheid van Jerusalem, niet om de uitnemendheid van Zion. Ge herinnert u wel de bekende regels uit den 68en psalm, waaruit de geringschatting van Zion bij de wereld u tegenklinkt: „De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg" — maar ook het antwoord op die Zion-verachtende snoeverij: „Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dézen berg heeft God begeerd tot Zijne woning; ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid!" (vs. 16, 17). Het is alleen Gods vrijmachtig welbehagen, krachtens hetwelk Hij verkiest hetgeen niets is. Welk eene genade is aan Zion en aan Jerusalem bewezen!

Maar dan daartegenover het doen van Zion en Jerusalem! Wat een trouweloosheid, wat een afkeerigheid, wat een hardnekkig verlaten van den Heere, om de wereld en de zonde te dienen, toe te geven aan de lusten van het booze hart. O, de Heere is m Zijn recht geweest, toen Hij toornde over Zijn volk, toen Hij het gaf in de hand zijner haatren. Hij is in Zijn recht geweest, toen Hij Zich terugtrok, toen Hij stad en Tempel overgaf aan de verwoesting. Ja, Hij zou volkomen in Zijn recht zijn, als Hij niet weder

Sluiten