Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilt gij het bewijs daarvan? Ziet dan naar Golgotha. Uit louter ontfenning over u heeft God Zijnen eigenen Zoon overgegeven tot den dood des kruises.

De Heere is tot u teruggekeerd met ontferm mingen.

Wilt gij ook hiervan het bewijs? Ziet dan op het Evangelie, dat Hij u heeft doen hooren en dat Hij u gestadig laat prediken.

Hoopt dan volkomenlijk op den Heere. Hij is met ontfermingen teruggekeerd, niet om ze u te onthouden, maar om ze u te schenken.

Ziet, welk eene genade Hij u heden weer bereidt. Hij richt de tafel toe voor uw aangezicht. Hij roept u aan den disch Zijns Zoons, om u daar in zichtbare teekenen te verzegelen dat Hij waarlijk voor u in den dood ging, dat Zijne offerande voor u is gebracht, dat gij aan Zijne offerande en daarom ook aan al Zijn goed gemeenschap hebt. .

Komt dan tot den disch des Heeren. gij die uwe ziel bij 't leven niet kunt houden; gij zondaren, die naar God hijgt, gij armen, die Christus hebben moet. De Heere kent de verheyenen van verre. Maar Hij Zelf heeft gesproken: „Up dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft.

Amen.

Jesaja 40 : la „Troost, troost Mijn volk "

„Mijn volk". Dat zegt de Heere.

Sluiten