Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heerlijkheid". Het is niet een langzaam neerdalen, als van iemand, die afhankelijk is van het tempo, waarin de wolk zich beweegt, maar er zit kracht achter, die de wolken met snelheid naar de aarde stuwt, zooals vgls. Jes. 19:1 de Heere „op eene smalle wolk rijdt", om in Egypte gericht te houden over de afgoden en degenen, die ze dienen. En de „heerlijkheid", waarin Hij komt, is de lichtglans, gelijk aan die, waarin bij het oproer van Korach, Dothan en Abiram de Heere verscheen aan Israël, om Zijn oordeel te doen hooren.

Ontzaglijk feit, dat komen van den Zoon des Menschen in groote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. Alles wijst er op, dat Hij komt om gericht te houden. Is het dan wonder, dat „alle stammen der aarde weenen"? Ze voelen het, ze worden er geheel van doordrongen: nu komt het er op aan, nu komt de proef op de som! Ze voelen ook dat andere: wij kunnen hier niet bestaan.

Laat ons maar dadelijk de toepassing maken, Mijne Geliefden!

Denkt u maar eens, dat voor óns oog dat teeken van den Zoon des Menschen verscheen. Dan zouden „alle stammen der aarde", zooals zij nu gevonden worden, Hem zien komen op de wolken des hemels, in groote kracht en heerlijkheid; ook wij! Hoe zou het hun, ook ons, te moede zijn? .

Wat 'n ontgoocheling voor velen, die zich om

Sluiten