Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dalen [zal] van den hemel." Terwijl die bazuin wordt geblazen en een geweldig geluid geeft, dat alom wordt gehoord, de aandacht opeischend voor wat gaat geschieden, doen die engelen hun werk. En wat is dat? „Zijne uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden", d.i. uit alle hemelstreken, nader verklaard als: „van het eene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelven".

„Zijne uitverkorenen", in den diepsten grond des Vaders uitverkorenen, maar juist daarom, nu Hij in goddelijke Majesteit en heerlijkheid verschijnt „Zijne uitverkorenen". Hij alleen kent ze. Hij wijst ze daarom ook aan Zijne engelen aan, opdat die hen — waar ter wereld ze zich ook bevinden — „bijeenvergaderen", ze tot Hem brengen, zoodat er niet één wordt gemist. Waartoe? Waartoe anders, dan dat Hij Zich aan hen voor aller oog betoone als den Zoon des Menschen in heerlijkheid, d.w.z. als Degene, Die in hunne plaats en ten behoeve van hen door lijden in heerlijkheid is ingegaan, om hen nu in Zijne heerlijkheid te doen deelen, hen in te zetten in de volle zaligheid?

„Zijne uitverkorenen". Waaraan worden ze gekend?

Aan allerlei voortreffelijkheden, waarvoor zij boven andere menschen uitstaken? Aan allerlei ervaringen, waardoor zij zichzelve tot kinderen Gods konden verklaren?

Verre vandaar! Hoort maar eens, wat een dier

Sluiten