Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarom tevens den grond, waarop hij tot de kruisdood veroordeeld was. Pilatus had dit opschrift aan de Joden zelf ontleend. Dat was het immers, wat zij naar hun zeggen niet konden toelaten, dat Jezus naar Zijn eigen belijdenis de Koning der Joden was: niet „een koning", maar „de koning der Joden", n.1. de Christus, de door Israëls God beloofde en door Hem gezalfde koning, de groote Zoon van David, de Heilsvorst. Als zoodanig had Hij voor enkele dagen Zijn intocht in Jerusalem gehouden. Als zoodanig was Hij bij dien intocht door eene jubelende menigte begroet met het bekende: „Hosanna den Zone Davids, gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!" Als zoodanig was Hij nu bij de Stadhouder aangeklaagd en door hem, terwille van de volksgunst, naar het kruis verwezen. Dat opschrift predikt dus: die hier aan dit kruis hangt, is Jezus de Nazarener; en Hij hangt hier, omdat Hij de Koning der Joden is!

Wonderlijke tegenstrijdigheid, nietwaar Gel.! De konnlg der Joden, en daarom gekruisigd.

Waar is hier de logika? Volgt dan werkelijk het laatste uit het eerste? Leidt dan werkelijk het een tot het ander? Is dat dan werkelijk passend voor den koning der Joden, dat Hij genageld wordt aan het kruishout, geflankeerd door twee misdadigers, als ware Hij hun hoofdman, de voornaamste der boosdoeners?

Wie zou ooit op die gedachte komen? Het behoorde allerminst tot den gedachtenkring der

Sluiten