Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenig verzet daaraan nagelen. Ja, terwijl dat geschiedt, stijgt uit Zijn ziel de bede ten hemel: „Vader! vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen."

Die voorbede van Jezus opent ons den blik op het geheim van Zijn vrijwillig lijden.

Zij roept ons voor den geest wat Paulus den Korinthiërs schrijft (1 K. 2:7, 8): „Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zoo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben."

Het is de Raad Gods, die hier in het middelpunt staat. Zijn Heilsraad tot redding van het verlorene, waarin Zijne wijsheid tot uiting komt. Daarom is „wijsheid", wat Paulus en alle ware geloovigen spreken, waarvan de korte inhoud is: „Jezus Christus, en dien gekruisigd." Het is de Raad Gods, die den Koning der Joden en het kruis verbond, die den Koning der Joden aan het kruis liet nagelen door zulken, die niet wisten wat zij deden, al werd hunne eigene verantwoordelijkheid niet opgeheven, omdat zij uit bepaalde beweegredenen handelden.

Naar dien Heilsraad Gods moest de Koning der Joden aan het kruis. Ge herinnert u wel, dat Zacharia van dezen koning heeft gezegd, dat Hij „priester" zou wezen „op Zijnen troon" —

Sluiten