Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Vleeschgeworden Woord tegemoet?

Als de koning der Joden gekruisigd, hangt Jezus daar aan het vloekhout als de behchanüng der heilsgedachten Gods, als de vervulling van al Zijne heilsbeloften. Als de Koning, die met zijn eigen leven de schuld der zonde inlost, aan Gods gerechtigheid volkomen voldoening schenkt en zoo eene volkomene gerechtigheid tot stand brengt. Als de koning ook, die in dezen weg den vrede met God bewerkt. Dat staat daar voor heel de wereld, immers in drie talen geschreven, te lezen in het geschrift boven het kruis: ^ „Jezus de Nazarener, de koning der Joden".

Welk eene liefde komt daarin uit! Neen, Jezus heeft niet zichzelven gezocht, toen Hij als de koning der Joden optrad, zooals de Joden uitdrukten in hun aanklacht tegen Hem. Hij heeft niet anders gezocht dan de eere Gods en het heil van eene verlorene wereld, van Jood en Heiden. Daarom heeft Hij Zichzelven ten offer gebracht.

Zijt gij door die liefde getroffen, is uw hart er door verbrijzeld, terwijl gij daaruit den ernst uwer eigene zonde ziet, — zoodat gij op uwe borst slaat, bekennende: het zijn mijne zonden, die U, Heere Jezus, aan het kruis hebben gebracht. O weet het dan: juist aan dat kruis zijn al uwe zonden verzoend. Houdt gij uw zielsoog van heeler harte op dezen koning gericht als een verlorene, die niets dan vloek heeft verdiend,

Sluiten