Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals velen heden ten dage leeren, van de waarheid der Schrift afgeweken zijnde — dan zou van zulk te hulpe komen, van zulk mededragen onzer lasten geen sprake kunnen zijn. En was de H. Geest niet een Persoon van Goddelijke natuur, was Hij niet Zelf God, eenswezens met den Vader en den Zoon, van dezelfde majesteit en heerlijkheid, dan kon Hij ons evenmin te hulpe komen. Zal dat toch geschieden, dan moet Hij vooreerst verstand, gevoel en wil bezitten, maar verder ook over allerlei eigenschappen beschikken, die Hem in staat stellen in eiken nood te voorzien. Was nu de H. G. wel een Persoon, maar niet van Goddelijke natuur, dan zou Hij in alles beperkt zijn; dan zou Hij wel dezen of genen en dan nog alleen in zekere omstandigheden, kunnen bijstaan, maar niet allen die van Christus zijn en in eiken nood hulp kunnen verleenen. Nu is echter de Geest met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God. Daarom is Hij alomtegenwoordig, alwetend, zoodat geen nood zijne aandacht ontgaat; Hij is almachtig, zoodat niets, ook geen dood, Hem in den weg staat; Hij is ook de wijsheid zelve, zoodat Hij in eiken nood de middelen weet aan te wenden, die alleen voeren tot het doel; Hij is rechtvaardig en heilig, zoodat Hij alles doet en alles leidt in den weg der gerechtigheid; Hij is barmhartig en genadig, zoodat Hij medelijden heeft met alle ellendigen. Kortom: de H. Geest is evenals de Vader en

Sluiten