Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die keten hangt af op de aarde: „Die Hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen", want de roeping wordt uitgevoerd door het Evangelie, waarmede de Geest Gods roept tot het heil, hetwelk God bereid heeft. Op die roeping volgt de rechtvaardiging: „En die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd". Dat is de vierde schakel, die ook afhangt op de aarde: de rechtvaardiging is de vrijspraak van alle zonden en de toekenning van de volkomene gerechtigheid. En dan komt eindelijk de laatste schakel: „en die Hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook verheerlijkt". Hij heeft hen ook in heerlijkheid gesteld, d.w.z. uit de macht der zonde en van alle gevolgen der zonde bevrijd, zoodat zij inwendig en uitwendig, in gesteldheid en beweging zoowel als in omstandigheden heerlijk zijn. Mij dunkt gij gevoelt wel, dat deze laatste schakel ons weer naar den hemel terugvoert: want daar eerst is die verheerlijking tot haar doel gekomen, is alles luister!

Hebt gij er wel op gelet, dat de Apostel voortdurend in den voltooid tegenwoordigen tijd spreekt: God hééft gekend, hééft verordineerd, hééft geroepen, hééft gerechtvaardigd, hééft verheerlijkt. Paulus ziet het alles reeds voltooid. Voor God is het een voldongen feit, zooals de vrijlating van een gevangene een voldongen feit is, zoodra de rechter er toe besloot. De uitvoering, de geheele uitvoering, van het voornemen

Sluiten