Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo te zeggen, door onzen Heere Jezus Christus heen.

Onze Heere Jezus Christus is Overwinnaar van dood en graf. Hij heeft met die geweldige vijanden den strijd aangebonden. Of wilt ge liever, de historische lijn in het leven van Jezus volgend, die geweldige vijanden hebben zich op Hem geworpen. Op Hem, die daar droeg de zonde der wereld. En zij hebben aanvankelijk de zege weggedragen, naar den Raad Gods, Die Hem in de wereld gezonden had om eene eeuwige verlossing langs den wonderlijksten weg teweegtebrengen. Wat Hij niet geroofd had, werd van Hem geëischt. De vloek der Wet is op Zijn hoofd neergekomen. Als een vloek heeft Hij gehangen aan het hout des Kruises. Als een kind des doods is Hij ten grave gedaald. Dood en graf hebben over Hem naar het zichtbare getriomfeerd, zooals de Goede Vrijdag ons telken jare in herinnering brengt. Hun triumfzang heeft echter kort geduurd. Aan den morgen van den derden dag was die reeds verstomd. Het graf, dat Jezus omsloten hield, was ledig. Een hemelsche bezetting was in dat graf gelegd, die het luide verkondde: ,,Hij is hier niet, Hij is opgestaan". Jezus leeft. Hij heeft de overwinning des grafs teniet gedaan. Hij heeft den prikkel des doods verbroken. Hij heeft de zonde uit het midden weggedaan. De zonde, die Hij droeg. Door de straf der zonde te ondergaan, door Zijn leven uit te storten in den dood. De dood kon

Sluiten