Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spektakel dat een oud heertje maakte, toen de politie hem zelf meenam. Desniettemin was de toch niet alleen leerzaam maar toch ook schilderachtig tegelijkertijd. «eerzaam, maar

eerst bf^chten wij de eenige legitieme opiumkit van SoeS& ei-gendT dei; «-.egie, die aan een Chinees is verpacht. Dit lokaa miste alle geheimzinnigheid, die wij met de herinnering aar, allerlei prikkellitteratuur, en door plaatjes bij prikkellitteratuuf met het begrip k,t plegen te verbinden. Het huis ligt aan de straat en wordt door een bord op de deur behoorlijk aangekondigdI als wat het is, m drie talen, waartoe overvtoedieliik ook hpt Nederlandsch behoort. Zoodra men de deur binnen ifoveS men mi/^iLV?°r dC eenvoud|gste gasten is er een algemeen lokaal met kale britsen en lampjes, waar men hen van buiten af zelfs kan zien liggen als de deur goed opengaat. Deftiger bezoekers kunnen m een even Spartaansch ingerichte, door een schot tegen

Unj?«£T?Jfd°Z?d ^hermd€ k*«>er, een plaatsje viS Uit het lokaal zelf echter heeft men op die ..charnbres senang" eveneens het volle gezicht. „cnamores separees

De bezoekers van de kit zijn lieden, die Of zich voor de hunnen schamen thuis opium te schuiven, of de daarvoor noodige p|p ÏÜ?*^ "teig€naardige is, dat het gebruik van de kit * deszelfs utensihen niets kost: brits, lamp en pijp staan gratis ter beschikkmg. Het opium moet men zelf meebrengen* de* kiï houder mag die niet leveren. De pachter trekt zijn verdienste en een goede verdienste _ uit de asch van het opium die in

£r£3fe" HChter Wflft..°P die asch heeft hil' recht; en de egïï Hf *heim ^"P"]8 voor, die dien van ruwe opium ver e *°.JL3a,»,Wtnt dit resid-u is onmisbaar om het regie-opmm haï aantrekkelijke hoedanigheid te gevenI

trekkPiiikhSPMaarSte ^ Va"_den Pacnter en de voornaamste aan-

^n^MS^""^ ?Jn de °Ude' gOCd doorgerookte Pijpen, die hij bezit Een pijp met zeer grooten flink doortrokken kop brengt soms honderden guldens op. Ik zeide reeds het zwaarste verlies dat een clandestiene kit kan tteffen fc het in

^^7,l?"-denPJlike °Ude Pijp- Buiten den Pacht« van de staatskit mag niemand meer dan twee pijpen bezitten

Ons bezoek aan de kit scheen de gasten volstrekt niet te hinderen; men schoof kalm verder. Desgevraagd demonstreerde men bereidwillig voor mij hoe het schuiven in zijn Terk S Met een naald peuterde men wat opiumsubstantie uttde WeSeJut

Sluiten