Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P'/at de ««* de pijp over het lampje heen

aan den ander aanreikt. De familie buiten en de lengte van de gang zijn voldoende bescherming. Slechts bij heel slecht weer

start'S?~ï e" StaVn men °°k gee" °nraad slaagt soms een overrompeling.

Talloos zijn, zooals gezegd, deze bescheiden gelegenheden hee/curieus3^" ^ ** °DZe Positie ^s «SS*

Alen ontving ons altijd met volmaakte vriendelijkheid en gekoteb00d?n8 feitjes aan, en soms zelfs een ktp koffie. Slechts een enkelen keer namen wij plaats. Mijn begeleider was wantrouwend geworden, sedert hij eens bij toeval haST dek? dat in het schemeltje, waarop men hem liet plaats nemen een voorraad clandestiene opium verborgen zat!

De misleiding dreef men niet verder dan noodig was, om wettelijk

ÉTS oem annni0ntbr?en- beh°e,de &™' She/lockTtotaS

!Ll u ? 1te, merken» WIe zoo even de opiumpnp nog in den mond had gehad. De man, die nu de pijp in de hind hield had

Iff a} u-ee" .a^hbakJe staan> waar<>P de brandende cigaret nog lag, die hij blijkbaar uist had neergelegd. Men rookt geen opiump.jpen c.garet tegelijkertijd. Het alchbakje te verplaafsen wat den schijn zou hebben gewekt alsof de bezoeker de cigaretS rooker was, had men niet eens de moeite waard geacht. Ons kende ons en ieder der aanwezigen wist precies wat hij aan de situatie had. Waarom noodeloos comedie te spelen?

Wij kwamen bij een ouden gemoedelijken Chinees — gemoedelijk waren z,j allen - die zijn schuifvertrek aan het einde vTn éïn bijzonder lange gang had. Zoomin als in een der andere gelegpn-

tedSf ÏEJ51 n *iïht h?Uïn' 0ntbrak er de ,bezoeker- Öit detailDedrijf bloeit blnkbaar in hooge mate. Bij den ouden heer was

het bijzondere dat een stuk spiegelglas zoo was opgesteld dat tnl r?? bnts !ederen bezoeker de buitendeur kon zien binnenKomen. Dit was de vrijmoedige voorzichtigheid ten top gedreven.

Mijn begeleider vroeg lachend den ouden baas, waarvoor dat stuk spiege glas er stond. Doodernstig antwoordde hij, dat dit een ïïW tege"..dieven was. „Er is tegenwoordig zooveel slecht volk! Nu kon hij er oog op houden wat er in zijn garfg gebéurde.

Maar even onverstoorbaar vroeg mijn begeleider verder: .Ziit £2 w 6 mS gesnaPt?" De «Peciale maatregel leek hem blijlcbaar op leergeld te wijzen. Zijn vraag bleek gerechtvaardigd en vond

Sluiten