Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De slechte gevolgen van het opium schuiven

door Khouw Kim An, Majoor der Chineezen te Batavia.

He ken verscheidene menschen, rijke zoowel als arme, die te voren vlijtig en eerlijk waren en die bij mijn weten nimmer laakbare handelingen pleegden, doch die om de een of andere reden opium gingen rooken. Direct was er een verandering waar te nemen in hun gedragingen. Ze werden lui en vadsig, vervuilden en waar zij zich vroeger zouden geneeren voor een leugen, namen zij het niet zoo nauw meer met de waarheid. Hun zedelijkheidsgevoel ging sterk achteruit, en zij werden behept met allerlei ondeugden, die zij te voren niet hadden; de arme werd schaamteloos en zag er niet tegen op, m zijn omgeving te bedelen om middelen te verkrijgen voor aankoop van opium.

Dit zijn de gevolgen van het gebruik van opium. Het is dan ook zeer toe te juichen, dat er vereenigingen zijn, die een heilzame propaganda voeren tegen het gebruik van opium.

Een ernstig woord van vermaan past voor hen, die zich nog niet in de klauwen van dit euvel bevinden.

Laat U zich door niets en niemand verleiden, om maar voor één enkele maal het opiumrooken te probeeren, het zal U stellig rouwen want, hebt U eenmaal den smaak beet, dan is het o, zoo lastig, om daarvan af te komen.

Doch hen, die zich aan het gebruik van opium gewend hebben, zouden wij ernstig willen aanraden, zich zoo spoedig mogelijk naar het Anti-Opium Hospitaal te begeven, om zich daar onder behandeling te stellen, of zich tot de Internationale Orde van Goede Tempelieren te wenden, ten einde de noodige adviezen te kunnen verkrijgen. Het is nooit te Iaat om, van den weg afgedwaald, terue te keeren. » s

Sluiten