Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„J?ei,Chinees<*e bevolking neemt dus in totaal 969.127.81 thails voor haar rekemng of ruim 75% van het totale opiumdebiet!

in ï«bfi"i? , iaf««weer ƒ 26.000.000 Chineesch geld in letterlijken zin in „(opium-) rook vervliegt"

In 10 jaren tijds bedraagt dit circa ƒ 260.000.000, genoeg om een groot aantal moderne hospitalen en andere liefdaLe inkepingen of eigen Chineesche scholen van de Kindergar en to? de Universiteit, op te richten en te onderhouden, zooals de Sin Po van

iEhÏÏE !??■ (p?eL Cditie) terecht heeft opgemerkt

J?g' da.* *!LCh,,ia aan opiumschuiven ieder jaar verloren gaat, wordt op $ 100.000.000 of ongeveer ƒ 150.00o!ooO ge Sa" en men kan veilig aannemen, dat door de Chineesche gemeenschap over de geheele wereld, elk jaar minstens ƒ 200.000.000 aan J«i Loro Ireng" wordt geofferd of meer dan een half millioen per dag «JL 6 fn?anc,?e,e schade in cijfers aan te toonen, de moreele' schade en physieke ellende door opium teweeg gebracht, kunnen slechts m tranen worden uitgedrukt. Kunnen

ai„Y°,0r dC,Inheemsche bevolking zijn de opiumcijfers niet zoo op te vestigênmaar " Zii" Crn8tig ge"0eg' °m er de vo,le aandacht wJ?ten?snaas voï|rChe °Piumschuivers in de verschillende ge-

West-Java 3.662

Midden-Java 19.377

Oost-Java 34.575

Jogjakarta 2.132

Soerakarta 16.630 Totaal voor Java en Madoera: 76.376

Sumatra's Westk. 44

Tapanoeli 1433

Benkoelen 92

Lamp. distr. 68

Palembang 27

Djambi 5

Oostk. v. Sumatra 3632

Atjeh en Onderh. 1921

Riouw en Onderh. 84

Banka en Onderh. 7

Sluiten