Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdingstermijn van ten hoogste vier dagen, na het verstrijken waarvan de verdachte, in afwachting van de berechting van zijn zaak, moest worden vrijgelaten. Het is niet moeilijk te veronderstellen, welk gebruik door hem van de herkregen vrijheid werd gemaakt. Het werd dan ook als iets heel bijzonders beschouwd, wanneer op den dag der terechtzitting de verdachte kon worden voorgeleid. Gewoonlijk zat hij tegen dien tijd al weer goed en wel in China of elders, maar in elk geval buiten het bereik van den „sterken arm".

Men kan zich indenken, welk nuttig effect er van de dan gevelde vonnissen van zoo en zooveel jaren gevangenisstraf, uitging. Ere groot was dat effect zeer zeker niet.

Het uitwijken ging nogal eenvoudig van wege de vele relaties waarover de smokkelaars gewoonlijk beschikken. In werkelijkheid toch staat een smokkelaar vrijwel nimmer op zichzelf, althans doet de zaken niet voor eigen rekening.

Hij is in dienst van vaak machtige kongsi's, waarvoor hij tracht de sluikwaar binnen te smokkelen. Wordt dus zijn poging verijdeld en hij gearresteerd, dan komt het vrijwel nooit voor, dat door hem ook maar iets wordt uitgelaten, waardoor aanwijzingen ten opzichte van de lastgevers kunnen worden verkregen. Solidariteitsgevoel is niet de eenige drijfveer voor dit zwijgen. Bekend is toch dat de Chineezen, en speciaal die van het smokkelaars-slag, zeer ver zijn in het uit den weg ruimen van hun minder sympathieke Iandgenooten. Ik herinner mij een geval op een der groote plaatsen in Indië, waar door eenige Chineezen zeer in het geheim zulk een kongsi was opgericht, die grootsche plannen in het schild voerde. Rapporten waren binnengekomen van één der participanten, die tegelijk berichtgever der opiumrecherche was, dat de poging niet al te lang meer op zich zou laten wachten. Of nu in hun kamp was uitgelekt, dat bedoelde aandeelhouder een dubbele rol speelde, of dat over iets anders oneenigheid was ontstaan, vast staat, dat op een goeden of liever kwaden morgen het bericht binnenkwam dat bedoelde berichtgever in zijn huis door enkele Inlanders was overvallen en met verscheidene messteken vermoord.

Het onderzoek kon later slechts aan het licht brengen dat de oorzaak der moord een dobbelkwestie was ! ?

Het beroep van opiumberichtgever in er één van zeer precairen aard.

Sluiten